dotyczy obowiązku wpłaty przez spadkobiercę po śmierci płatnika pobranych a niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń


Autor: Urząd Skarbowy w Krośnie

Sygnatura: PDP 4111/PIT/4/2005

Hasła tematyczne: obowiązki spadkobierców, zaliczka na podatek, obowiązek płatnika, spadkobiercy

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 98 § 1 i § 2 pkt 3, art. 100 § 1 – 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 31 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.05.2005 r. (data wpływu 14.02.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (płatnik) stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Pismem z dnia 12.02.2005 r. (data wpływu 14.02.2005 r.) pan Wojciech K., występując jako spadkobierca, zwrócił się z wnioskiem do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie "obowiązku wpłaty przez spadkobiercę pobranych a niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń przez płatnika będącego osobą fizyczną, który zmarł". Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawca poinformował, iż w dniu 5.02.2005 r. jego ojciec prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą zmarł. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej ww. zatrudniał pracowników. Dokonując wypłaty wynagrodzeń za m-c styczeń i luty ojciec wnioskodawcy, działając jako płatnik, pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pobrane zaliczki za powyższy okres, tj. styczeń i luty nie zostały wpłacone na rachunek urzędu skarbowego. Ponadto ww. poinformował, iż ani on, ani żadna inna osoba jego zdaniem nie posiada upoważnienia jego ojca do podpisywania w jego imieniu jakichkolwiek dokumentów. Zdaniem wnioskodawcy pobrane a niewpłacone na rachunek urzędu skarbowego przez jego ojca zaliczki na podatek, jako danina niezwiązana bezpośrednio z osobą jego ojca, a w związku z tym niemająca związku z przyszłym postępowaniem spadkowym winna zostać wpłacona przez niego jako spadkobiercę na rachunek urzędu skarbowego. W przedłożonym wniosku ww. zwrócił się również o udzielenie pisemnej interpretacji w części dotyczącej obowiązków jego jako spadkobiercy z zakresu rozliczenia za ojca podatku dochodowego od osób fizycznych (podatnik) oraz podatku VAT. Zwracając się z powyższą prośbą wnioskodawca oświadczył, że w powyższym zakresie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Uwzględniając powyższy wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę, informuje, iż stanowisko tut. organu podatkowego w przedmiocie zapytania jest następujące:

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 31 ust. 1 nakłada na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zakłady pracy) obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych podmiotów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Tym samym zakładom pracy nadany został status płatnika. Mimo że przepisy nakładają na płatników obowiązek jedynie ustalania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek, to należy pamiętać, iż płatnik zobowiązany jest także do wpłacenia obliczonej i pobranej zaliczki do właściwego organu podatkowego. Zgodnie z zapisem art. 38 ust. 1 wraz z wpłatą zaliczek płatnik jest zobowiązany przesłać równocześnie deklaracje wg ustalonego wzoru.

Z chwilą śmierci osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą (sprawującej funkcję płatnika) odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przejmują spadkobiercy. Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy, w tym również za pobrane, a niewpłacone podatki z tyt. sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika uregulowana została w ustawie z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w art. 97 – 106 i oparta jest na przepisach kodeksu cywilnego o przejęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. Zgodnie z zapisem art. 97 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek (§ 2). Przepis ten stosuje się odpowiednio do praw i obowiązków z tyt. sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika (§ 3). Wobec powyższego, zgodnie z zapisem art. 97 § 1, sukcesja podatkowa spadkobierców dotyczy przede wszystkim praw podatników, i to zarówno majątkowych, odgrywających zasadniczą rolę w następstwie prawnym wynikającym ze spadkobrania, jak i niemajątkowych. Przepisy art. 97 § 2 ordynacji, normujące następstwo prawne spadkobierców w zakresie praw niemajątkowych, stosuje się również do praw i obowiązków z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika.

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe (w tym również odpowiedzialność za pobrane, a niewpłacone podatki z tyt. sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika – art. 98 § 2 pkt 3), zgodnie z zapisem art. 100 § 1 cyt. ustawy – Ordynacja podatkowa, kształtowana jest przez konstytutywną decyzję podatkową organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy, w której to decyzji zgodnie z § 2 organ podatkowy określa wysokość zobowiązania spadkodawcy. Zgodnie z § 3 cyt. artykułu, termin płatności przez spadkobiercę wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Powyższe oznacza, że zobowiązanie spadkobiercy powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego.

Uwzględniając ww. przepisy oraz uwzględniając stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie informuje, iż stanowisko wnioskodawcy w przedmiocie zapytania jest nieprawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie informuje, iż zapytania zawarte we wniosku w części dotyczącej obowiązków pana jako spadkobiercy z zakresu rozliczenia za ojca podatku dochodowego od osób fizycznych (podatnik) oraz podatku VAT rozpatrzone zostaną w oddzielnych postanowieniach.

Powyższa interpretacja:

  • dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
  • nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.