Czy istnieje obowiazek wustawiania ADT w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w składzie podatkowym (bez ich przemieszczania poza skład)


Autor: Urząd Celny I w Warszawie

Sygnatura: 441000PA-9100I-16/05/1093/ID

Hasła tematyczne: podatek akcyzowy

Kategoria:

Warszawa, dnia 04.03.2005r.

441000-PA-9100I-16/05/1093/ID

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem xxxxx Sp. z o.o. (zwana dalej xxx lub Spółką) złożonym w piśmie z dnia 11.01.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 12.01.2005 r.)

postanawiam

udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uznać przedstawione przez Spółkę stanowisko w zakresie wystawiania administracyjnych dokumentów towarzyszących, w przypadku sprzedaży paliw w składzie podatkowym (bez ich przemieszczania poza skład), za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wniosek podatnikaStan faktyczny:

Przedmiotem działalności Spółki jest przywóz paliw silnikowych z Litwy oraz ich dalsza sprzedaż do odbiorców krajowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej xxx dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym zarówno w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jak również poza tą procedurą.

W zakresie procedury zawieszenia poboru akcyzy Spółka dokonuje transakcji dostawy paliw przemieszczanych ze składu podatkowego na Litwie do składu podatkowego ostatecznego nabywcy w Polsce lub też do składu podatkowego prowadzonego przez podmiot trzeci (usługowy skład podatkowy), z którego usług korzysta ostateczny nabywca. W przypadku powyższych transakcji Spółka występuje jako pośrednik pomiędzy rafinerią na Litwie, a ostatecznym nabywcą w Polsce.

Spółka dokonuje także dostawy krajowej paliwa znajdującego się w składzie podatkowym do nabywcy korzystającego z usługowego składu podatkowego. W przypadku tej transakcji paliwo nie jest przemieszczane poza teren składu podatkowego. W rezultacie, dostawa paliwa nie jest dokumentowana dokumentem ADT.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Spółka niniejszym zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż w powyższej sytuacji nie istnieje obowiązek wystawiania dokumentu ADT, gdyż dostawa paliwa następuje w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i paliwo nie jest przemieszczane poza obszar składu podatkowego.

Spółka informuje, że w sprawach, których dotyczy niniejszy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stanowisko podatnika:

W przypadku dokonania dostawy paliwa magazynowanego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nie istnieje obowiązek wystawiania dokumentu ADT w sytuacji, gdy w wyniku dokonanej dostawy paliwo nie jest przemieszczane poza obszar składu podatkowego

Zgodnie z przepisami w zakresie dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, dokument ADT ma zastosowanie jedynie w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przypadku dostawy krajowej paliwa silnikowego znajdującego się w składzie podatkowym, xxx jako sprzedawca, ani też podmiot prowadzący usługowy skład podatkowy, w którym są magazynowane paliwa silnikowe nie jest zobowiązany do wystawienia dokumentu ADT, gdyż w tej sytuacji nie dochodzi do przemieszczenia wyrobów akcyzowych.

Interpretacja przepisów:

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) w przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy prowadzący skład podatkowy jest obowiązany wystawić administracyjny dokument towarzyszący.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.) przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, niezależnie od zastosowanych środków transportu, odbywa się na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 z późn. zm.) dokument ADT ma zastosowanie jedynie w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W związku z tym należy stwierdzić, że możliwość wystawienia administracyjnego dokumentu towarzyszącego istnieje tylko w przypadku wyprowadzania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego.

Brak jest możliwości stosowania administracyjnych dokumentów towarzyszących w przypadku, kiedy nie dochodzi do wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego.

Powyższej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

POUCZENIE

Stosownie do art. 14 b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. W myśl art. 14 b § 2 ustawy ww. interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy.

Na niniejsze postanowienie służy prawo do wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Na podstawie art. 239 Ordynacji podatkowej zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie, zgodnie z art. 222 ww. ustawy. Do zażalenia należy wnieść opłatę skarbową w znakach skarbowych w kwocie 5 zł od wniosku oraz 0,50 zł od każdego załącznika.