Z przedmiotowego pisma wynika, że w dniu 26 stycznia 2005 r. sprzedała Pani pawilon handlowy, uprzednio wynajmowany na cele działalności gospodarczej a tym samym zaprzestała Pani wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towaró


Autor: Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki

Sygnatura: PP 0090/1/3/29/05

Hasła tematyczne: rozliczanie podatku od towarów i usług, wysokość, likwidacja działalności, remanent likwidacyjny, podatek należny, środek trwały

Kategoria:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku (…) zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. W myśl art. 14 ust. 4 cytowanej ustawy opodatkowaniu, o którym mowa powyżej, podlegają towary w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Przepis art. 14 ust. 5 ustawy o PTU reguluje obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, przy czym przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome (…) będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (…) – art. 2 pkt 6 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 14 ust. 8 w związku z art. 29 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów.
W związku z powyższym organ podatkowy stwierdza, iż kwota podatku należnego z tytułu opodatkowania samochodu ciężarowego pozostałego w remanencie likwidacyjnym, powinna być równa wartości wynikającej z faktury dokumentującej dokonanie zakupu tego samochodu.