Czy podatnik prowadząc dzialalność gospodarczą ,świadczac usługi jako kierowca na rzecz jednego podmiotu wybrał właściwą formę opodatkowania swoich dochodów podatkiem liniowym?


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Sygnatura: PF-2/415/92/05

Hasła tematyczne: podatek liniowy

Kategoria:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, świadcząc usługi jako kierowca, wyłącznie na rzecz jednego podmiotu. W 2004 roku nie był zatrudniony na umowę o pracę lecz jedynie na umowę zlecenia. W ramach prowadzonej działalności nie świadczy i nie świadczył usług na rzecz byłego pracodawcy. Od 1 stycznia 2005 roku zadeklarował opodatkowanie swoich dochodów z w/w działalności podatkiem liniowym.

Podatnik stoi na stanowisku, że wybrał właściwą formę opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik uważa bowiem, że spełnia warunki do rozliczania się według powyższych zasad.

Organ podatkowy stwierdza, że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony we wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub 2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Biorąc pod uwagę wyżej powołane przepisy oraz przedstawiony przez podatnika stan faktyczny, z którego wynika, że:- w roku poprzedzającym rok podatkowy 2005, jak również w roku podatkowym 2005 nie wykonywał i nie wykonuje żadnych czynności w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy , – do dnia 20.01.2005 r. złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,należy stwierdzić, że podatnik może korzystać w 2005 roku z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.