Spółka nabywa towary handlowe w jednym z krajów UE, a następnie odsprzedaje je nabywcy z kraju nie należącego do UE, przy czym towar ten jest bezpośrednio wysyłany od sprzedawcy do ostatecznego nabywcy i nie wchodzi na terytorium Polski. Spółka


Autor: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

Sygnatura: ZP/443-33/05

Hasła tematyczne: eksport towarów

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

– art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),

– art. 2 pkt 8, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz.535 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka nabywa towary handlowe w jednym z krajów UE, a następnie odsprzedaje je nabywcy z kraju nie należącego do UE, przy czym towar ten jest bezpośrednio wysyłany od sprzedawcy do ostatecznego nabywcy i nie wchodzi na terytorium Polski.

Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy powyższa sprzedaż jest eksportem towarów czy też nie podlega polskiej ustawie od towarów i usług.

Wnioskująca formułuje stanowisko, iż zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów jest potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty. Zdaniem Podatnika, ponieważ wywóz towarów następuje poza terytorium Wspólnoty, ale nie z terytorium Polski, dlatego transakcja ta nie spełniając ustawowej definicji eksportu, nie podlega polskiej ustawie od towarów i usług.

Ustosunkowując się do przedstawionej kwestii, stwierdza się co następuje;

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do przepisów art. 2 pkt 8 przywoływanej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez:

a) dostawcę lub w jego imieniu, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub w jego imieniu.

W myśl art. 9 ust. 1 w/w ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniki dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Natomiast przez wewnątrzwspólnotową dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2 – 8 (art.13 ust. 1 w/w ustawy).

Jak wynika ze stanu faktycznego wskazanego przez Podatnika w przedmiotowym wniosku, nabywa On towary handlowe w jednym z krajów UE.

Zakupiony towar, bezpośrednio po nabyciu od kontrahenta z innego państwa członkowskiego, sprzedawany jest do ostatecznego nabywcy z kraju trzeciego (towar nie wchodzi na terytorium RP).

W powyższej sytuacji nie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 przywoływanej ustawy, gdyż w wyniku dokonanej dostawy towarów przez kontrahenta z UE, nie nastąpił ich wywóz do innego państwa członkowskiego lecz do kraju trzeciego. Zatem, nie są zachowane warunki jakie muszą być spełnione aby daną transakcję uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Odnośnie natomiast dostawy przedmiotowych towarów do kontrahenta z kraju trzeciego, należy stwierdzić, iż w opisywanej przez Spółkę sytuacji nie występują również warunki konieczne dla zaistnienia eksportu towarów, o którym mowa w przywoływanych powyżej przepisach.

W przedmiotowej sytuacji nie zachodzi wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, gdyż są one wysyłane do nabywcy z kraju trzeciego z innego państwa członkowskiego, czyli bezpośrednio od kontrahenta u którego wcześniej Podatnik dokonał nabycia towarów będących przedmiotem opisywanej transakcji. Powyższy towar nie wchodzi zatem na terytorium Polski w chwili nabycia go od kontrahenta z kraju UE i nie jest z niego wywożony w momencie dostawy na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż wskazana przez Wnioskującą transakcja nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, wymienionych w cytowanych przepisach art. 5 przywoływanej ustawy podatkowej, a zatem nie występuje obowiązek opodatkowania w/w czynności na terytorium kraju.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.