Czy sprzedaż sprzedaż zbiornika na ścieki jest zwolniona z VAT


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

Sygnatura: IIUSppII/443-69/52e /48/05/BK

Hasła tematyczne: sprzedaż, opodatkowanie

Kategoria:

Jak wynika ze złożonego wniosku, Pan jest właścicielem nieruchomości, w skład której wchodzą dwie działki o nr. xxx i xxx obejmujące grunt będący przedmiotem prawa wieczystego użytkowania, oraz budynki i budowle. W dniu 0x.xx.200xr. Postanowieniem Sądu Gospodarczego w xxxx XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłoszona została likwidacja majątku w ramach postępowania upadłościowego. W toku czynności likwidacyjnych syndyk masy upadłości po rozpatrzeniu złożonych ofert zdecydował o sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Towarowej 1, w skład której wchodzi między innymi działka o nr xxxxx , będąc przedmiotem prawa wieczystego użytkowania zakupiona w 199xr. , oraz zbiornik na ścieki zakupiony w xxx r. Na tę budowę nie były ponoszone nakłady inwestycyjne i nie był odliczany VAT.

Na tle powyższego stanu faktycznego powstała wątpliwość:Czy sprzedaż sprzedaż zbiornika na ścieki jest zwolniona z VAT?

Stanowisko podmiotu uprawnionego do złożenia wnioskuZdaniem Syndyka sprzedaż zbiornika na ścieki, na podstawie art 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm./ jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 2 pkt. 1 tejże ustawy przez towary używane rozumie się: budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat

Na tle przedstawionego stanu faktycznego zbiornik na ścieki spełnia definicję towaru używanego określony w art. w art. 43 ust. 2 pkt. 1 ustawy przy nabyciu, którego nie był odliczany VAT, nie były ponoszone również nakłady inwestycyjne, zatem jego sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym i wiąże organy podatkowe do czasu zmiany przepisów.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia /art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej/.

Pozostałe kwestie zawarte we wniosku zostaną rozstrzygnięte w odrębnych postanowieniach.