Czy art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 późn. 535) ma zastosowanie tylko do samochodów osobowych i nie dotyczy samochodów dostawczych o dużej ładowności, a w związku z tym i art. 88 ust. 1 pkt


Autor: Izba Skarbowa w Lublinie

Sygnatura: PP1/448-162/04/I

Hasła tematyczne: paliwo, samochód ciężarowy, odliczenie podatku od towarów i usług

Kategoria:

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) w brzmieniu obowiązującym do końca 2004 r. ,po dokonaniu zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmie zawartej w piśmie nr PP/443-26/04 z dnia 6.07.2004 r., wyjaśniam :

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem samochodów dostawczych o dużej ładowności i na samochody te nie posiada świadectwa homologacji. Samochody te – Ford i Mercedes z 1989 r. pochodzą odpowiednio z leasingu i z importu.

Pytanie dotyczy : Czy art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 późn. 535) ma zastosowanie tylko do samochodów osobowych i nie dotyczy samochodów dostawczych o dużej ładowności, a w związku z tym i art. 88 ust. 1 pkt 3 odnosi się tylko do samochodów osobowych ?

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 późn. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru: DŁ = 357 kg + n x 68 kg – kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 5.000 zł.

Ponadto zgodnie z art. 86 ust. 5 wymienionego aktu prawnego dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3.

Obowiązek uzyskania świadectwa homologacji, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 6, poz.35 ) wprowadzono dnia 1 stycznia 1984 r. Pierwsze świadectwa homologacji typu zostały wydane przez Ministra Komunikacji z datą 31 stycznia 1984 r. Zarówno w okresie wcześniejszym jak obecnie świadectwa te wydaje minister właściwy do spraw transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Przed rokiem 1984 obowiązywało zaświadczenie z badania technicznego stwierdzające, że pojazd odpowiada warunkom technicznym lub wyciąg z zaświadczenia dopuszczalności typu, które było ówczesnym odpowiednikiem dzisiejszego świadectwa homologacji. W państwach UE obowiązek homologacji pojazdów został wprowadzony dyrektywą z dnia 6 lutego 1970 r. Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika, aby sam brak u podatnika dokumentów homologacji warunkował prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych ( zgodnie z przepisem art. 86 ust. l w/w ustawy o VAT ).Podatnik powinien jednak , co do zasady , dla celów dowodowych posiadać dokumenty dotyczące homologacji , w celu udokumentowania uprawnienia, z którego wywodzi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Świadectwa homologacji przechowywane są w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez podmiot, dla którego te świadectwa zostały wydane ( producenta lub importera ).

Zgodnie z art. 88 ust. l pkt 3 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5. Jednakże w przypadku pojazdów samochodowych , bezwzględnie z istoty swojej ciężarowych, tj. przeznaczonych wyłącznie do przewozu ładunków, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw wykorzystywanych do napędu pojazdów, na zasadach ogólnych określonych w art.86 ust. 1 tej ustawy.Jeżeli wykorzystywane przez Spółkę do działalności gospodarczej samochody marki Ford i Mercedes , są pojazdami samochodowymi , bezwzględnie z istoty swojej ciężarowymi, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliwa do w/w samochodów.