1. Czy rekompensaty jakie ławnik otrzymał za czas wykonywania czynności w sądzie na podstawie art.172 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych, w 2004r. podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
2. Jaką należy wys


Autor: Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście

Sygnatura: ZD/415-10/05

Hasła tematyczne: sądy, rekompensaty, ławnik

Kategoria:

Z przedstawionego przez płatnika stanu faktycznego wynika, że w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ławnicy z tytułu pełnienia swoich funkcji otrzymują:

– na podstawie art.172 § 3 ustawy rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie

– na podstawie art.173 ustawy diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu (dotyczy ławników zamieszkałych poza siedzibą sądu).

Art. 172 § 2 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych określa, że za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Wynagrodzenie to rekompensowane jest przez Skarb Państwa poprzez zwrot utraconych zarobków do wysokości określonej w art. 172 § 4 przedmiotowej ustawy. Wysokość rekompensaty pieniężnej za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika wynosi 3% kwoty bazowej, stanowiącej podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego i wynosi w 2004r. 51,53zł a w 2005r. 53,08zł za jeden dzień uczestnictwa w czynności sądowej.

Zdaniem płatnika rekompensaty pieniężne wypłacane ławnikom na podstawie art. 172 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych są świadczeniem z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, a rekompensata między innymi stanowi zwrot utraconego zarobku oraz zwrot kosztu dojazdu, zatem zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od opodatkowania i za 2004 rok należało wystawić informację PIT-R.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Śródmieście nie podziela stanowiska płatnika.

1) Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów.
Diety te i zwrot kosztów wolne są od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są diety i zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280,00zł.

2) Na podstawie art.172 § 3 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych rekompensaty pieniężne wypłacane ławnikom za czas wykonywania czynności w sądzie należy uznać zgodnie z art.13 pkt 5 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Zgodnie z treścią tego przepisu za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów o których mowa w punkcie 7.W świetle cytowanych wyżej przepisów ustawodawca nie zwalnia od podatku dochodowego wypłat rekompensat pieniężnych wypłacanych ławnikom.

Zatem płatnik wypłacając te rekompensaty obowiązany jest jako płatnik do poboru zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 i 1a cyt. ustawy, w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 5 tej ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy płatnik obowiązany jest przekazać w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru (PIT-4).

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy informacje o wysokości dochodów uzyskanych w 2004 roku oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy sąd jako płatnik podatku dochodowego winien sporządzić w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym na druku PIT-11/8B.

Reasumując wypłacane ławnikom rekompensaty za czas wykonywania czynności w sądzie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według wskazanych powyżej zasad.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez podatnika oraz stan prawny w dniu jej wydania.