dotyczy obowiązków spadkobiercy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą – rozliczenie za zmarłego ojca podatku dochodowego za 2004 r. oraz podatku dochodowego za miesiące styczeń-luty 2005 r


Autor: Urząd Skarbowy w Krośnie

Sygnatura: Pdf-415/11/2005

Hasła tematyczne: zeznanie roczne, zeznanie podatkowe, spadkobiercy, obowiązki spadkobierców

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 12.02.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej rozliczenia dochodów pana ojca Zbigniewa K. stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pana ojciec prowadził samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie handlu i opodatkowany był podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – podatek liniowy. W dniu 31.01.2005 r. pan, pana ojciec Zbigniew K. i matka Jolanta K. zawiązaliście spółkę cywilną "S.", która w zamyśle w przyszłości kontynuować miała samodzielną działalność prowadzoną przez pana ojca. W dniu 4.02.2005 r. złożyliście w tutejszym urzędzie skarbowym stosowne dokumenty rejestracyjne, zgłoszenie opodatkowania podatkiem dochodowym, oraz zawiadomienie o wyborze sposobu opodatkowania, wybierając na 2005 r. opodatkowanie na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według 19-procentowej stawki podstawy obliczenia podatku. Spółka odkupiła od pana ojca towary związane z jego samodzielną działalnością. W dniu 5.02.2005 r. pana ojciec zmarł.

W złożonym wniosku wnosi pan o udzielenie informacji o swych obowiązkach jako spadkobiercy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Zapytuje pan między innymi o rozliczenie za pana ojca podatku dochodowego za 2004 r. oraz podatku dochodowego za miesiące styczeń – luty 2005 r. Zdaniem pana w sprawach obowiązków podatkowych zmarłego ojca jako podatnika podatku dochodowego za 2004 r. oraz podatku dochodowego za miesiące styczeń – luty 2005 r., do czasu zakończenia postępowania spadkowego nie może i nie ma prawa pan składać żadnych zeznań ani deklaracji, tym bardziej, że ani pan ani żadna inna osoba nie posiada upoważnienia zmarłego do podpisywania w jego imieniu jakichkolwiek dokumentów.

Skutkiem śmierci podatnika w zakresie prawa podatkowego jest sukcesja prawna w dziedzinie opodatkowania tzn. przejęcie przez spadkobierców podatnika – podatkowych praw i obowiązków majątkowych a także w określonych sytuacjach praw niemajątkowych (art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa). Zgodnie z treścią art. 97 § 2 ordynacji podatkowej spadkobiercy dziedziczą prawa o charakterze niemajątkowym, a nie obowiązki (np. obowiązek złożenia zeznania, deklaracji). Obowiązek złożenia deklaracji, zeznania – ciąży na podatniku – tego obowiązku się nie dziedziczy. W myśl art. 98 ordynacji podatkowej do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe zgodnie z zapisem art. 100 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa kształtowana jest przez konstytutywną decyzję organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy, w której to decyzji zgodnie z § 2 organ podatkowy określa wysokość zobowiązania spadkodawcy. Zgodnie z § 3 cyt. artykułu termin płatności przez spadkobiercę wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Powyższe oznacza, że zobowiązanie spadkobiercy powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego.

Obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym według ustalonego wzoru nakłada na podatników art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik obowiązany jest do potwierdzenia własnoręcznym podpisem danych wykazanych w zeznaniu podatkowym, ustawa nie nakłada obowiązku sporządzenia za zmarłego (w zastępstwie) zeznania podatkowego. W sytuacji gdy spadkodawca nie złożył zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, odpowiedzialność spadkobierców będzie wynikała z odrębnej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, podobnie ewentualna nadpłata przypadająca spadkobiercom będzie wynikała ze stosownej decyzji.

Tak więc opierając się o przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący stan prawny postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:

  • dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
  • nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.