W dniu 31.01.2005 r. Spółce z o.o. została udzielona pożyczka na bieżące wydatki przez jej udziałowca. Czy istnieje obowiązek złożenia deklaracji PCC-1 i obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z niej wynikający


Autor: Urząd Skarbowy w Płocku

Sygnatura: UEP-436/2/05/MS

Hasła tematyczne: udziałowiec, pożyczka, deklaracje, obowiązek podatkowy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając w myśl przepisów art. 14a § 1-4, art. 14b § 1 i 2 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. tekst jednolity z 2005 r. Nr 8, poz.60), w odpowiedzi na zapytanie złożone przez Firmę XXX Sp. z o.o., sformułowane w piśmie z dnia 11.02.2005 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 14.02.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22.02.2005 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 22.02.2005 r.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i uznać stanowisko Firmy przedstawione we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

1. Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę: W dniu 31.01.2005 r. Spółce przez jej udziałowca została udzielona pożyczka na bieżące wydatki.

2. Przedmiot interpretacji: Obowiązek złożenia deklaracji PCC-1 i obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z niej wynikający.

3. Stanowisko wnioskodawcy: Spółka nie jest zobowiązana do złożenia deklaracji PCC-1 oraz zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z otrzymaniem pożyczki na jej bieżące wydatki.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy art. 9 pkt 10 lit.h) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz.959 ze zm.)

W świetle wyżej wymienionych przepisów dokonuje się oceny prawnej stanowiska Firmy i uzasadnia w sposób następujący: W myśl przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.b) powołanej wyżej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają co do zasady umowy pożyczki. Udzielenie przez wspólnika spółce z o.o., w której posiada udziały – pożyczki na bieżące wydatki nie powoduje tak obowiązku złożenia deklaracji PCC-1 jak i zapłaty podatku. Wynika to z treści art.9 pkt.10 lit.h) wspomnianej ustawy i odnosi się do zwolnienia przedmiotowego. Czynność polegająca na udzielaniu pożyczki spółce przez jej wspólnika, będzie podlegała opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy pożyczona przez wspólnika kwota przeznaczona zostanie na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W rozumieniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność taka traktowana jest jako zmiana umowy spółki.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zawierające interpretację, służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 powołanej wyżej ustawy – Ordynacja podatkowa)