Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej domem i garażem podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w przypadku gdy prawo własności nieruchomości – działki zostało sprzedane po upływie okresu pięciu lat o


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

Sygnatura: PBI/415-18/05

Hasła tematyczne: grunty, sprzedaż nieruchomości, budynek mieszkalny, sprzedaż majątku, garaż

Kategoria:

Z przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego i przedłożonych dokumentów wynika, że aktem notarialnym z dnia 22.06.1999r. nabyli Państwo niezabudowaną nieruchomość położoną w Częstochowie. W 1999r. rozpoczęto na tej nieruchomości budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażu, która została zakończona w dniu 29.07.2002r.Następnie w dniu 24.02.2005r. dokonali Państwo sprzedaży nieruchomości.

Zdaniem Państwa przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej domem i garażem nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym z uwagi na to, że prawo własności nieruchomości – działki zostało sprzedane po upływie okresu pięciu lat od dnia jego nabycia, liczonego od końca roku kalendarzowego.

W opinii tut. organu podatkowego stanowisko w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z uwagi na fakt, iż prawo podatkowe nie zawiera definicji nieruchomości należy odwołać się do przepisów prawa cywilnego.

Budynek traktowany jako nieruchomość może być odrębnym przedmiotem obrotu tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi.

Zgodnie z art. 46 – 48 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) wynika, że budynek trwale związany z gruntem jako część składowa gruntu nie może być przedmiotem odrębnej własności.

Wobec powyższego sprzedaż przedmiotowej nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego.

Zatem mając na uwadze powyższe sprzedaż przedmiotowej nieruchomości z wybudowanym w 2002r. domem jednorodzinnym i garażem nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, ponieważ od nabycia nieruchomości (22.06.1999r.) upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie.