Czy można uznać za koszty uzyskania przychodów zarachowane do ksiąg rachunkowych kwoty zobowiązania z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych za okres 2003 oraz 2004 roku mimo tego, że uregulowanie tych zobowiązań nastąpi w roku 2005


Autor: Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Sygnatura: PSUS/PBOI/423/P/40/05/DK

Hasła tematyczne: usługi ciągłe, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2005 r. który wpłynął w dniu 07.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów roku 2004 i 2005 zobowiązań z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych objętych kontraktem za okres 2003 i 2004 roku w sytuacji gdy uregulowanie tych zobowiązań nastąpi w 2005 roku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.02.2005 roku do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Spółka świadczy usługi w zakresie telewizji kablowej oraz usługi związane z dostępem do internetu.

Dla prowadzenia działalności Spółka musi posiadać uregulowaną prawnie możliwość korzystania z praw autorskich i pokrewnych, które są wykorzystywane przy emisji programów telewizyjnych. Realizując ten obowiązek Spółka przystąpiła do Kontraktu Generalnego zawartego w dniu 1 października 2004 r. pomiędzy Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Komunikacji Kablowej a Stowarzyszeniem Filmowców Polskich w zakresie uzyskania zgody na korzystanie z praw autorskich i pokrewnych objętych zarządzeniem przez SFP zarówno na podstawie powierzenia jak i w charakterze negotiorum gestor niezbędnych do prowadzenia działalności operatora telewizji kablowej. Działania te zgodnie z kontraktem ze strony SFP dotyczą wyrażenia zgody na korzystanie przez Wnioskodawcę z majątkowych praw autorskich i pokrewnych związanych z eksploatacją utworów audiowizualnych przysługujących producentom utworów audiowizualnych i ich twórcom, w tym również praw nabytych przez producentów do utworów stworzonych dla potrzeb utworu audiowizualnego. Wnioskodawca przystępując do Kontraktu zobowiązał się przez okres obowiązywania Kontraktu do uiszczania na rzecz STF wynagrodzenia stanowiącego równowartość 2,8% wszystkich miesięcznych rzeczywistych wpływów netto. Ponadto Wnioskodawca począwszy od dnia 1 lipca 2004 r. jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty z tytułu reemisji programów telewizyjnych. Jednocześnie tytułem zapłaty za korzystanie z praw autorskich za cały okres sprzed daty zawarcia kontraktu Wnioskodawca zobowiązał się do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość 33,6% średniej miesięcznej wszystkich rzeczywistych wpływów netto z tytułu świadczenia przez operatora usług reemisji programów telewizyjnych w okresie 12 miesięcy tj. od 1.07.2003 r. do 30.06.2004 r. Kwota wynagrodzenia za ten okres oraz wynagrodzenie należne za okres od 1 lipca 2004 r. do dnia przystąpienia do Kontraktu zostanie uiszczone w nie więcej niż czterech równych miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata została zapłacona w dniu 7 stycznia 2005 r. Następne raty przypadają w kolejnych miesiącach. Sprawozdanie finansowe Wnioskodawcy zostało zatwierdzone oraz deklarację CIT-8 za rok 2003 złożono przed przystąpieniem do Kontraktu Generalnego. Do dnia złożenia niniejszego wniosku Spółka nie otrzymała od SPF faktury związanej z zawartym kontraktem. Czy w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może uznać za koszty uzyskania przychodów, zarachowane do ksiąg rachunkowych pewne, wynikające z przystąpienia do Kontraktu Generalnego w 2004 roku kwoty zobowiązania z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych objętych zarządzeniem przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich za okres 2003 oraz 2004 roku mimo tego, że uregulowanie tych zobowiązań nastąpi w roku 2005. Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami) kosztem uzyskania przychodu w roku 2004 będą określone, co do rodzaju zarachowane w 2004 roku zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu, w części dotyczącej zobowiązań za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. mimo tego że zobowiązania te zostaną w całości uregulowane w 2005 roku. Kosztem uzyskania przychodu w 2005 roku będą poniesione (zapłacone) zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu dotyczące okresu od 01.07.2003 r. do 31.12.2003r. Ocena prawna stanowiska pytającego. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wyjaśniam, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Zatem, przepis art. 15 ust. 1 stanowi podstawę do kwalifikowania kosztów uzyskania przychodów. Natomiast zasadę potrącalności kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych latach podatkowych normuje art. 15 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych który stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

W świetle wyżej powołanych przepisów, określone co do rodzaju i kwoty zobowiązania wynikające z zawartego przez Wnioskodawcę Kontraktu podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodu w części dotyczącej zobowiązań za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. mimo, że zobowiązania te zostaną w całości uregulowane w 2005 roku. Natomiast jeżeli chodzi o zobowiązania z tytułu zawartego Kontraktu dotyczące okresu od 01.07.2003 r. do 31.12.2003 r. to zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami) zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2 i 3. Zatem zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu zawartego Kontraktu poniesione w 2005 roku, a dotyczące okresu od 01.07.2003 r. do 31.12.2003 r. tj. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2003 r. Spółka winna zaksięgować jako koszt uzyskania przychodu roku 2005 z uwagi na fakt, że zaistniała sytuacja, w której brak było możliwości zarachowania tego wydatku do kosztów roku 2003.

Oceniając przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny na gruncie obowiązujących przepisów, należy stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez podatnika jest prawidłowe.