Jaką stawką należy opodatkować usługi sklasyfikowane do symbolu PKWiU 92.52.11-00.00 dotyczące prowadzenia przez pracowników muzeum zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych z wykorzystaniem eksponatów muzealnych


Autor: Izba Skarbowa w Lublinie

Sygnatura: PP1/448-525/04/I

Hasła tematyczne: stawki podatku, muzeum, usługi

Kategoria:

Na podstawie art.14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) w brzmieniu obowiązującym do końca 2004 r., po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie odpowiedzi zawartej w piśmie nr D2-443/148/2004 z dnia 18.11.2004 r. wyjaśniam :

Zapytanie dotyczy zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT w przypadku świadczenia usług sklasyfikowanych do symbolu PKW i U 92.52.11-00.00 polegających na prowadzeniu przez pracowników muzeum zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych z wykorzystaniem eksponatów muzealnych. Zgodnie z postanowieniami art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. W poz. 11 załącznika nr 4 pod symbolem PKWiU ex 92 wymienione zostały usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacja i sportem – z wyłączeniem:

1.usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2.usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

3.usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4.wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe,

5.wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),

6. działalności agencji informacyjnych, usług wydawniczych, usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzam, iż świadczone przez Muzeum usługi sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi według symbolu PKWiU 92.52.11-00.00 jako "Usługi muzealnictwa" korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT, z wyłączeniem wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) , który opodatkowany jest 7-procentową stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT; Przepis ten stanowi, iż dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku tym w poz. 157 pod symbolem PKWiU ex 92.5 wymieniono usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą – wyłącznie w zakresie wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13)