Kiedy i czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku rozbudowania istniejącego pawilonu handlowego


Autor: Prezydent Miasta Oświęcimia

Sygnatura: FN/p.IX.3110/1-29/04

Hasła tematyczne: rozbudowa budynku

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 17 września 2004 roku (data wpływu 20 września 2004 roku) zawierające zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących powstania obowiązku podatkowego od rozbudowanej części pawilonu handlowego, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tutejszy organ podatkowy wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.) jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Powyższy przepis statutuje wyjątek od ogólnej zasady powstawania obowiązku podatkowego, przy czym późniejszy termin powstania obowiązku podatkowego dotyczy jedynie nowych budowli, budynków lub ich części. Przepis zatem nie może mieć zastosowania do istniejących już obiektów budowlanych.

Pytający podnosi, że jego zdaniem obowiązek podatkowy od rozbudowanej części pawilonu handlowego powstanie z dniem 1 stycznia 2005 roku.Tymczasem z posiadanych przez organ informacji podatkowych wynika, że w dniu 15 lipca 2003 roku Starosta Oświęcimski decyzją o symbolu SAB.7353-104/03 orzekł o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę m. in. dla inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącego pawilonu handlowego (…), a dnia 12 maja 2004 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu decyzją o symbolu PINB.735347/04 orzekł o pozwoleniu na użytkowanie m. in. dla inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącego pawilonu handlowego. Z powoływanych decyzji administracyjnych wynika, że Strona uzyskała pozwolenie na rozbudowę istniejącego budynku, a nie na budowę części budynku. Rozbudowa zakończyła się powiększeniem powierzchni użytkowej istniejącego pawilonu handlowego. W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych nie doszło ani do wybudowania nowego budynku, ani do wybudowania części budynku w znaczeniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Art. 2 ust. 1 pkt 2 powoływanej ustawy stanowi m. in., że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są części budynków. Zatem częściami budynku w znaczeniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są wydzielone fizycznie t. j. wyodrębnione stałymi przegrodami budowlanymi izby, lokale czy pomieszczenia np. kondygnacj a piwnicy, parteru, piętra, segment w zabudowie szeregowej itp., które mogą stanowić samodzielny przedmiot opodatkowania.

Reasumując należy uznać, że cytowany na wstępie przepis art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie będzie mieć zastosowania do rozbudowanego pawilonu handlowego, gdyż jest to budynek już istniejący, a przepis dotyczy nowo wybudowanych obiektów budowlanych lub ich części i jako wyjątek od generalnej zasady musi być ściśle interpretowany.