1. Czy sprzedaż powierzchni mieszkalnych opodatkowana jest stawką 7%?
2. Czy sprzedaż powierzchni o innym przeznaczeniu oraz miejsc postojowych w garaż wielostanowiskowych opodatkowana jest stawką 22%?
3. Czy należy opodatkować kwotę w


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

Sygnatura: US40/VAT/I/635/2005/MG

Hasła tematyczne: sprzedaż, miejsce postojowe, wkład do spółdzielni mieszkaniowej, lokal użytkowy, lokal mieszkalny, spółdzielnie mieszkaniowe

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst ustawy Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b), art. 153 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r nr 54 poz.535), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.12.2004r. (data wpływu 04.01.2005), uzupełnionego dnia 02.02.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu prawidłowego zastosowania stawek podatkowych w podatku od towaru i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące zastosowania stawek podatkowych w wystawianych fakturach za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 04.01.2005r Strona złożyła wniosek z dnia 31.12.2004r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.
Z przedmiotowego wniosku wynika:
Stan faktyczny
Spółdzielnia mieszkaniowa sprzedając mieszkania, powierzchnie użytkowe i powierzchnie garażowe ustanawia na rzecz członków własnościowe prawo do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu jak również na zasadzie odrębnej własności lokali mieszkalnych zasiedlanych po raz pierwszy oraz odrębnej własności lokali o innym przeznaczeniu także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych.
Zapytanie
1. Czy sprzedaż powierzchni mieszkalnych opodatkowana jest stawką 7%?
2. Czy sprzedaż powierzchni o innym przeznaczeniu oraz miejsc postojowych w garaż wielostanowiskowych opodatkowana jest stawką 22%?
3. Czy należy opodatkować kwotę wkładu budowlanego uzupełnionego po dniu 1 maja 2004r.?
Stanowisko wnioskodawcy
Zdaniem Spółki prawidłowe zastosowanie stawek podatkowych to w przypadku:
-ustanowienia na rzecz członków spółdzielni własnościowych praw do lokali mieszkalnych zasiedlanych po raz pierwszy (podstawa prawna Ustawa o VAT art. 146 ust. 2 lit. b do 2007r., w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5; Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych art. 1 ust. 2 pkt 1 prim) – 7%.
-ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności lokali mieszkalnych zasiedlanych po raz pierwszy (podstawa prawna Ustawa o VAT art. 146 ust. 2 lit. b do 2007r., w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5; Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych art. 1 ust. 2 pkt 2) – 7%.
-ustanowienie na rzecz członków spółdzielni własnościowych praw do lokali o innym przeznaczeniu oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych (podstawa prawna Ustawa o VAT art. 7 ust. 1 pkt 5, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych art. 1 ust 2 pkt. 1) – 22%
-ustanowienie na rzecz członków odrębnej własności lokali o innym przeznaczeniu oraz ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych (podstawa prawna Ustawa o VAT art. 7 ust. 1 pkt 5, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych art. 1 ust 2 pkt. 1) – 22%
W przypadku wkładów budowlanych wniesionych po 1 maja 2004r. zdaniem Spółki powstaje obowiązek podatkowy w VAT.


Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy
Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT stanowiącego, iż ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego lub własności domu jednorodzinnego, zostało z dniem 1 maja 2004r. zrównane z dostawą towarów, w związku z czym polega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Powyższe czynności zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit b w/w ustawy w okresie do 31 grudnia 2007r. podlegają opodatkowaniu wg. stawki 7% (obiekty budownictwa mieszkaniowego z wyłączeniem lokali użytkowych).
Art. 146 ust. 1 pkt 2 lit b nie ma zastosowania do ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych własności jak również odrębnej własności praw do lokali o innym przeznaczeniu oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. W tym przypadku prawidłowym jest zastosowanie 22% stawki podatku VAT.
W przepisach przejściowych ustawy o VAT, w art. 153 określono, że do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości wkładów i opłat, o których mowa w art. 29 ust. 6 i 7 w/w ustawy oraz części tych wkładów i opłat, wniesionych przed dniem 1 maja 2004r. Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega kwota wkładu budowlanego wniesionego po dniu 1 maja 2004r.
Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Naczelnik Urzędu skarbowego Warszawa Wola podziela stanowisko Spółdzielni.
Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, iż powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w zakresie zadanego przez Stronę zapytania i w przedstawionym stanie faktycznym.


P O U C Z E N I E


Powyższej informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące w dniu złożenia zapytania przepisy prawa podatkowego. Obowiązuje ona do zmiany stanu prawnego odnoszącego się do przedstawionej sytuacji faktycznej.
Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla podatnika, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z art. 14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia, zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.