Czy podmiot produkujący wyroby nieakcyzowe z wyrobów akcyzowych zharmonizowanych musi prowadzić swoją działalność w składzie podatkowym ?


Autor: Urząd Celny w Pruszkowie

Sygnatura: 445000-PA-9104-6/05/6/KGL

Hasła tematyczne: podatek akcyzowy

Kategoria:

Pruszków, dnia 2005-04-15 445000-PA-9104-6/05/6/KGL

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2005-01-17 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (otrzymanego za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi (data wpływu 2005-01-19) – data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 2005-01-28) uzupełnionego w dniu 2005-02-17, 2005-03-02 oraz 2005-03-07 Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie

uznaje stanowisko podatnika w przedstawionym wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2005-01-28 do Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi wpłynął wniosek Spółki ……., w sprawie udzielenia w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stosownie do art. 169 § 1 i 2 w związku z art. 14a Ordynacji podatkowej, w dniu 2005-02-09 Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wystosował wezwanie do podatnika o uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

Wnioskujący otrzymał wezwanie w dniu 2005-02-14 (zgodnie z datą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru w aktach sprawy)

W dniu 2005-02-17 do Urzędu Celnego w Pruszkowie wpłynęło pismo, w którym Strona uzupełniła wniosek. Spółka również uzupełniła wniosek w dniach 2005-03-02 oraz 2005-03-07.

Z wniosku i otrzymanych pism uzupełniających ten wniosek wynika stan faktyczny:

Spółka jest producentem rozcieńczalników węglowodorowych o symbolu PKWiU 24.14.73-40.40 i 24.30.22-79-90. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) te produkty nie są wyrobami akcyzowymi. Jednakże do produkcji tych wyrobów niezbędne jest wykorzystanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak: n – pentan PKWiU 24.14.11-20, mieszanina toluenowa PKWiU 24.14.73-30.1, toluen PKWiU 24.14.12-25.20, ksylen PKWiU 24.14.12-47.22 oraz farbasol PKWiU 24.14.12-47.22.

Przedstawione we wniosku pytanie Strony jest następujące:

"Czy podmiot produkujący wyroby nieakcyzowe z wyrobów akcyzowych zharmonizowanych musi prowadzić swoją działalność w składzie podatkowym?"

Zdaniem Strony, Spółka nie może prowadzić działalności w składzie podatkowym.

Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wyjaśnia, iż na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce.

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego stosownie do art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, jest wydawane podmiotowi, który spełnia m.in. następujący warunek: prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Spółka nie produkuje i nie przetwarza wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a co za tym idzie nie jest wymagane prowadzenie tej działalności w składzie podatkowym.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu datowania postanowienia. Interpretacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

POUCZENIE

Stosownie do art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, na postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika przysługuje zażalenie.

Na niniejsze postanowienie wnosi się zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia stosownie do art. 238 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie na postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie stosownie do art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.

Składając zażalenie należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł od zażalenia i po 0,50 zł do każdego załącznika.