Czy prowizja zapłacona w 2004 r. przez podatnika na rzecz banku z tytułu uruchomienia kredytu na zakup na rynku pierwotnym akcji jest kosztem uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych? Czy umowa kredytu wraz z miesięcznym wyciągiem z rachunku


Autor: Urząd Skarbowy w Gorlicach

Sygnatura: PDOF/415-15/05

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych, prowizje bankowe, papier wartościowy, kapitały pieniężne, koszty uzyskania przychodów, sprzedaż akcji, zakup akcji

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lutego 2005 r.
– stwierdza, że zawarte w nim stanowisko odnośnie zagadnień będących przedmiotem żądanej interpretacji przepisów podatkowych jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 16 lutego 2005 r. wpłynął wniosek podatnika (uzupełniony w dniu 17 marca 2005 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w roku 2004 r. podatnik nabył akcje (…). W tym samym roku podatnik sprzedał przedmiotowe akcje za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych. W związku z powyższym podatnik zwraca się o wyjaśnienie sprawy prawidłowego ustalenia dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Pytanie podatnika dotyczy w szczególności pojęcia kosztów nabycia i zbycia akcji, oraz sposobu dokumentowania tych kosztów.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Według art. 30b ust. 1b wymienionej ustawy, od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochód uzyskany w 2004 r. ze zbycia przedmiotowych akcji należy wykazać w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-38. W myśl art. 30b ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym, dochodem uzyskanym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1.Stosownie do art. 22 ust. 1 tej ustawy, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Istotną przesłanką zaliczenia poniesionego przez podatnika wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego między tym wydatkiem, a osiągniętym przychodem. Koszty uzyskania przychodu z papierów wartościowych można podzielić na dwie grupy:
1) bezpośrednio przypisane do konkretnej transakcji – koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych),
2) koszty poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, w celu uzyskania przychodu (koszty prowizji, w tym prowizji kupna i sprzedaży, poniesionych w roku związanych z prowadzeniem lub założeniem rachunku, koszty transferu, zdeponowania papierów itp.).
Odnośnie odsetek oraz prowizji bankowych od kredytu udzielonego na zakup papierów wartościowych, wydatek taki może być uznany za koszt uzyskania przychodów jeżeli kredyt ten został faktycznie przeznaczony na zakup papierów wartościowych, ze sprzedaży których uzyskano przychód podlegający opodatkowaniu. Przy czym odsetki od pożyczki na zakup papierów wartościowych mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ich spłaty (art. 23 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym).Umowa kredytowa, wyciąg bankowy lub dowód wpłaty odsetek są dokumentami wystarczającymi do udokumentowania poniesionych kosztów (finansowych) uzyskania przychodów.
W świetle przytoczonych przepisów prawa podatkowego stanowisko wyrażone przez podatnika jest słuszne.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Jednocześnie informuje się, że powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego opisanego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji, a traci swoją ważność z dniem zmiany przepisów prawa, które były jej przedmiotem.
Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla niego organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 Ordynacji podatkowej).