Czy zarejestrowany handlowiec, który nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane wymienione w par. 16 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego i zużywa je do produkcji wyrobów nieakcyzowych, będzie o


Autor: Urząd Celny w Pruszkowie

Sygnatura: 445000-PA-9104-8/05/8/KGL

Hasła tematyczne: podatek akcyzowy

Kategoria:

Pruszków, dnia 2005-04-15 445000-PA-9104-8/05/8/KGL

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2005-01-17 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (otrzymanego za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi (data wpływu 2005-01-19) – data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 2005-01-28) uzupełnionego w dniu 2005-02-17, 2005-03-02 oraz 2005-03-07 Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie

uznaje stanowisko podatnika w przedstawionym wniosku za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 2005-01-28 do Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi wpłynął wniosek Spółki ……., w sprawie udzielenia w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stosownie do art. 169 § 1 i 2 w związku z art. 14a Ordynacji podatkowej, w dniu 2005-02-09 Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wystosował wezwanie do podatnika o uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

Wnioskujący otrzymał wezwanie w dniu 2005-02-14 (zgodnie z datą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru w aktach sprawy).

W dniu 2005-02-17 do Urzędu Celnego w Pruszkowie wpłynęło pismo, w którym Strona uzupełniła wniosek.

Spółka również uzupełniła wniosek w dniach 2005-03-02 oraz 2005-03-07.

Z wniosku i otrzymanych pism uzupełniających ten wniosek wynika stan faktyczny:

Spółka, rozważa możliwość uzyskania statusu zarejestrowanego handlowca i dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wymienionych w § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.). Nabyte wyroby Spółka w całości przeznaczy do produkcji wyrobów nieakcyzowych.

Spółka zamierza nabywać wyroby akcyzowe zharmonizowane takie jak: benzyny specjalne o symbolu PKWiU, 23.20.13-00.21, 23.20.13-00.22, 23.20.13-00.29 oraz wyrób o symbolu PKWiU 23.20.13-00.10.

Przedstawione we wniosku pytanie Strony jest następujące:

"Czy podmiot, który jest zarejestrowanym handlowcem nabywając wewnątrzwspólnotowo ww. wyroby akcyzowe zharmonizowane i zużywający je do produkcji wyrobów nieakcyzowych musi być objęty szczególnym nadzorem podatkowym?"

Zdaniem Strony, Spółka po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec nabywając wyroby akcyzowe zharmonizowane wymienione w § 16 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego i zużywając je do produkcji wyrobów nieakcyzowych nie będzie objęta szczególnym nadzorem podatkowym.

Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wyjaśnia:

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 7 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz.U. Nr 65, poz. 598) szczególnym nadzorem podatkowym są objęte wyroby akcyzowe, które są objęte procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego lub zwolnione z podatku akcyzowego, m.in. oleje lekkie pozostałe otrzymane z przerobu ropy naftowej oraz lekkie produkty przerobu, gdzie indziej niesklasyfikowane, oznaczone symbolem PKWiU 23.20.13.

Stosownie do § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy benzyny specjalne oznaczone symbolem PKWiU 23.20.13-00.2 w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

Wyrób o symbolu PKWiU 23.20.13-00.10 nie jest objęty zwolnieniem od akcyzy.

Jeżeli Spółka będzie korzystała ze zwolnienia od akcyzy wyrobów, o których mowa w § 16 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, wówczas te wyroby będą objęte szczególnym nadzorem podatkowym.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu datowania postanowienia. Interpretacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

POUCZENIE

Stosownie do art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, na postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika przysługuje zażalenie.Na niniejsze postanowienie wnosi się zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia stosownie do art. 238 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie na postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie stosownie do art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.Składając zażalenie należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł od zażalenia i po 0,50 zł do każdego załącznika.