dotyczy dofinansowania do czesnego za studia magisterskie pracownik


Autor: Urząd Skarbowy w Krośnie

Sygnatura: PDP 4211/PIT/8/2005

Hasła tematyczne: świadczenia na rzecz pracowników, doskonalenie zawodowe, dokształcanie

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 11, art. 12 i art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr z 2000 r. 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2005 r. (znak: L.dz. 573/05) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Pismem z dnia 18.04.2005 r. (znak: L.dz. 573/05) P. "S." spółka z o.o. działając jako płatnik zwróciło się z wnioskiem do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie – "opodatkowania dofinansowania do czesnego za studia magisterskie". Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawca poinformował, iż kilku pracowników P. "S." spółka z o.o. wystąpiło z pisemnym wnioskiem do pracodawcy o dofinansowanie czesnego za studia. Pracodawca wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 50 % czesnego w danym semestrze. Pomiędzy pracodawcą a pracownikiem zawarta została stosowana umowa, zgodnie z którą pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę po ukończeniu kształcenia w formie opisanej w umowie zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez okres co najmniej 3 lat, chyba że strony postanowią inaczej, albo stosunek pracy zostanie rozwiązany wskutek wypowiedzenia lub wygaśnięcia z innych niezależnych od pracownika przyczyn. Jednocześnie wnioskodawca poinformował, iż osoby występujące z wnioskiem podjęły studia bez skierowania zakładu pracy. Zdaniem wnioskodawcy dopłaty do czesnego udzielone dla pracowników przez zakład pracy (P. "S." spółka z o.o.) korzystają na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Uwzględniając powyższy wniosek oraz biorąc pod uwagę, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę informuje, iż stanowisko tut. organu podatkowego w przedmiocie zapytania jest następujące:

Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie przychodów pracowników jest ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 – 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W art. 12 ust. 1 tej ustawy ustawodawca zawarł zapis, iż za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. W danym przypadku przepisem regulującym zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji dla pracowników jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. – w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.). W ww. rozporządzeniu zakres świadczeń przysługujących pracownikom został zróżnicowany w zależności od formy kształcenia oraz od faktu czy pracownik podjął naukę na podstawie skierowania zakładu pracy, czy bez takiego skierowania. Zakres zróżnicowania przedstawiony w rozporządzeniu ma wpływ na kwalifikację przychodów podlegających opodatkowaniu. Uwzględniając cyt. przepisy wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 są przyznane przez pracodawcę:

  1. świadczenia z tytułu kształcenia pracownika w formach szkolnych (zgodnie z § 3 rozporządzenia kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych) przyznane przez pracodawcę na podstawie § 4 ust. 2 bądź § 5 ust. 1 rozporządzenia – zarówno w przypadku podjęcia nauki na podstawie skierowania pracodawcy, jak i bez tego skierowania, w zakresie:
    – zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na terenie kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika,
    – pokrycia kosztów podręczników i indywidualnych materiałów szkoleniowych,
    – pokrycia opłaty za naukę pobieranej przez szkołę,
  2. świadczenia z tytułu kształcenia, dokształcania a także doskonalenia pracownika w formach pozaszkolnych (studia podyplomowe, kursy, seminaria, inne formy – § 8) przyznane przez pracodawcę na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia, tj. przyznane pracownikom podnoszącym kwalifikacje w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania pracodawcy, w zakresie zwrotu kosztów uczestnictwa, w tym również zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu.

Uwzględniając, iż w przedmiotem zapytania jest dofinansowanie do czesnego pracownikom, którzy podjęli naukę w szkole wyższej (studia magisterskie) zgodnie z cyt. przepisami Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie informuje, iż stanowisko wnioskodawcy w przedmiocie zapytania jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja:

  • dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
  • nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.