Czy zawarcie ymowy leasingu dotyczącej samochodu osobowego zarejestrowanego w Niemczech, bez możliwości nabycia tego samochodu, powoduje powstanie obowiazku w zakresie podatku akcyzowego


Autor: Urząd Celny w Pruszkowie

Sygnatura: 445000-PA-9104-12/05/12/KGL

Hasła tematyczne: podatek akcyzowy

Kategoria:

Pruszków, dnia 2005-04-20 445000-PA-9104-12/05/12/KGL

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2005-01-21 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (otrzymane za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie (data wpływu 2005-01-24; data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 2005-02-01) uzupełnionego w dniu 2005-02-17, 2005-03-21 Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie

uznaje stanowisko podatnika w przedstawionym wniosku za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 2005-01-24 do Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie wpłynął wniosek ……. w sprawie udzielenia w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stosownie do art. 169 § 1 i 2 w związku z art. 14a Ordynacji podatkowej, w dniu 2005-02-09 oraz w dniu 2005-03-07 Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wystosował wezwania do podatnika o uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.Wnioskujący otrzymał wezwania odpowiednio w dniu 2005-02-14 oraz w dniu 2005-03-14 (zgodnie z datami na zwrotnych potwierdzeniach odbioru w aktach sprawy).

W dniu 2005-02-17 oraz w dniu 2005-03-21 do Urzędu Celnego w Pruszkowie wpłynęły pisma, w których Strona uzupełniła wniosek.

Z wniosku i otrzymanych pism uzupełniających ten wniosek wynika stan faktyczny:

Spółka zawiera umowę leasingu operacyjnego dotyczącą samochodu osobowego ze spółką prawa niemieckiego jako Finansującym. Umowa nie przewiduje możliwości nabycia przez Spółkę samochodu ani w trakcie, ani po upływie okresu jej obowiązywania. Samochód będący przedmiotem umowy, będzie używany przez Spółkę jako Korzystającego na terytorium Polski.

Przedstawione we wniosku pytanie Strony jest następujące:

"Czy zawarcie ww. umowy powoduje po stronie Spółki powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego?"

Według Strony używanie przez Spółkę samochodu osobowego zarejestrowanego w Niemczech, na podstawie umowy leasingu operacyjnego (nieprzewidującej opcji nabycia prawa własności tego samochodu przez polski podmiot), zawartej z podmiotem mającym siedzibę w Niemczech, nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, ponieważ ten samochód nie podlega obowiązkowi rejestracji w Polsce ani nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wyjaśnia, iż zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Stosownie do art. 80 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy o podatku akcyzowym w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 71 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2 i 3 tej ustawy, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji.

Z powyższego wynika, że jeśli Spółka, nie ma obowiązku rejestracji na terytorium kraju samochodu osobowego leasingowanego z Niemiec, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, to korzystanie z takiego samochodu na terytorium kraju, który zarejestrowany jest w Niemczech, nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu datowania postanowienia. Interpretacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

P O U C Z E N I E

Stosownie do art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, na postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika przysługuje zażalenie.

Na niniejsze postanowienie wnosi się zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia stosownie do art. 238 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie na postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie stosownie do art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.Składając zażalenie należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł od zażalenia i po 0,50 zł do każdego załącznika.