Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy otrzymana przez nasz zakład dotacja w kwocie (…) na modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem na uruchomienie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, w którym to Ośrodku będzie wykonywana usługa medyczna ze stawką "z


Autor: Urząd Skarbowy w Wieruszowie

Sygnatura: US-III/443-14/05

Hasła tematyczne: dotacja, obrót

Kategoria:


Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku (…), zwanego dalej podatnikiem, z dnia 25 lutego 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.


W dniu 10 marca 2005r. wpłynął do mnie wniosek podatnika z dnia 25 lutego 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.


Stan faktyczny sprawy, podatnik przedstawił we wniosku następująco:


"Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy otrzymana przez nasz zakład dotacja w kwocie (…) na modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem na uruchomienie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, w którym to Ośrodku będzie wykonywana usługa medyczna ze stawką "zwolniona" ( PKWiU 84 ) są obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.? Czy jako dotacja związana ze świadczeniem usług zdrowotnych podlega zwolnieniu z podatku VAT?, czy otrzymaną dotację należy dokumentować fakturą wewnętrzną oraz wykazać ją w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym dotacja została przekazana na konto zakładu? Nadmieniam, że zgodnie z umową, dotacja zostanie nam przekazana przez Starostwo Powiatowe, zaś środki finansowe zostały pozyskane z PFRONu. Informuję również, że od zakupionych usług i towarów za dotację nie mamy prawa odliczyć podatku należnego od naliczonego, gdyż Ośrodek Rehabilitacji Dziennej będzie służył tylko działalności zwolnionej od podatku. Naszym zdaniem wymieniona wyżej dotacja nie jest obrotem, w związku z tym nie należy jej dokumentować fakturę wewnętrzną, tym samym nie podlega wykazaniu w deklaracji VAT-7."


Rozpatrując wniosek podatnika zważyłem, co następuje:


Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta ), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stosownie do postanowień art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.


W zaprezentowanym stanie faktycznym wątpliwości wnioskodawcy powstały w świetle regulacji art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, zgodnie z którą podstawą opodatkowania, z taksatywnie wymienionymi zastrzeżeniami, jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży , pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.


Z regulacji tej wynika, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje od innego podmiotu (w niniejszej sprawie od Starostwa Powiatowego ) jakiekolwiek dofinansowanie (dotację, subwencję) stanowiącą dopłatę do ceny towaru lub usługi, to tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Aby jednak tak było dofinansowanie takie musi być bezpośrednio związane z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Nie stanowi natomiast, i z taką dotacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, elementu podstawy opodatkowania dotacja, która przekazywana jest podatnikowi ogólnie na pokrycie kosztów jego działalności (w tym inwestycyjnej). Aby bowiem dotację objąć opodatkowaniem niezbędnym jest stwierdzenie jej bezpośredniego związku z konkretnymi dostawami lub świadczeniami usług.


W konsekwencji stanowisko podatnika zaprezentowane we wniosku, że w przedstawionym stanie faktycznym otrzymana dotacja nie jest obrotem, w związku z czym nie należy jej dokumentować fakturą wewnętrzną, a tym samym nie podlega wykazaniu w deklaracji VAT-7 jest poprawne.


W świetle powyższego, w przedstawionym stanie faktycznym, podzielając pogląd zaprezentowany przez wnioskodawcę, orzekłem jak w sentencji.


Informuję ponadto, że:

1) niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania,

2) zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej.