Czy podlegają odliczeniu od podatku opłacone w 2004r. składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, w oparciu o zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, z tytułu wykonywanej umowy o dzieło


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie

Sygnatura: DUS-PBN/415/3/2005/JG

Hasła tematyczne: odliczenia od podatku, ubezpieczenia zdrowotne, umowa o dzieło, składki na ubezpieczenia zdrowotne

Kategoria:

W 2004 r. podatniczka podpisała umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia, pracując na podstawie umowy o dzieło. Zapytanie dotyczy możliwości odliczenia od podatku dochodowego opłaconych w 2004 r. składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Podatniczka uważa, iż opłacone składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne mogą zostać odliczone od wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia – obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.) ubezpieczonymi w Funduszu są osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zgody na pobyt tolerowany lub posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej na jej terytorium, jeżeli:

1) podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego;

2) ubezpieczają się dobrowolnie.

Art. 9 ust. 1 cyt. wyżej ustawy wymienia osoby, które podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, wśród nich nie wymieniono osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło.

Stosownie do art. 11 ust. 1 tej ustawy osoba niewymieniona w art. 9 ust. 1 może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Ustawodawca w cyt. wyżej przepisie art. 27b ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od tego czy są to składki opłacone obowiązkowo czy też dobrowolnie. Składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego podlegają odliczeniu od podatku należnego, jeżeli objęcie osoby fizycznej ubezpieczeniem zdrowotnym jak również określenie wysokości składki nastąpiło zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Odliczeniu od podatku podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym w wysokości 7,75 % podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ww. ustawy).

Wobec powyższego opłacone przez podatniczkę w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia podlegają odliczeniu od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień 31 grudnia 2004 r.