Czy otrzymane środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a i lit. b ? Pomoc finansowa udzielona była w ra


Autor: Urząd Skarbowy w Siedlcach

Sygnatura: 1426-PD-415/12/05

Hasła tematyczne: opodatkowanie, pomoc finansowa, refundacja, zwrot kosztów

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60), w związku ze złożonym przez pana A. wnioskiem z dnia 21.02.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż środki finansowe otrzymane w 2004r. przez bezrobotnego z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej , konsultacji i doradztwa, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przedstawionym w powyższym piśmie stanem faktycznym, podatnik otrzymał środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, na mocy umowy nr 23/2004 z dnia 14.12.2004r. Środki te zostały przyznane w ramach realizacji porozumienia nr 1.3/A/27/2004/P. Pomoc ta oparta była o art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31.08.2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz.2018) i została udzielona w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdaniem Pana otrzymane środki finansowe są zwolnione z podatku dochodowego w świetle przepisów określonych w art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powołana wyżej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.Dz.U z 2000r. Nr 14 poz.176) zawiera przepisy normujące zwolnienia przedmiotowe odnoszące się do świadczeń otrzymywanych przez osoby bezrobotne.Na podstawie przepisów zawartych w art. 21 tej ustawy , wolne od podatku dochodowego są:

  • zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001)- art. 21 ust. 1 pkt 102 ww. ustawy,
  • wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu szkoleń, badań lekarskich oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001)- art. 21 ust.1 pkt 118 ww. ustawy.

Zgodnie z przepisami określonymi w art. 21 ust.1 pkt 46 ww. ustawy , na które powołuje się podatnik w zapytaniu, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  • pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków ramowych badań , rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazywanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy oraz
  • podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca-bez względu na rodzaj umowy-wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Powołane wyżej przepisy nie dotyczą zwolnienia od podatku dochodowego otrzymanych przez Pana środków z Funduszu pracy na uruchomienie działalności gospodarczej. Jak wynika z postanowień art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą być przyznane bezrobotnemu jednorazowo ze środków Funduszu Pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej.Uwarunkowania jakie należy spełnić, aby otrzymać określoną pomoc finansową reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz.2018).

Minister Finansów , działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ) rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 2005r. zarządził co następuje:" Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznawanych bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy , o których mowa w § 1 pkt 1 lit b i c rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz.2018) stanowiących pomoc de minimis w rozumieniu art.2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz.WE L 10 z dnia 13 stycznia 2001r. ) i udzielonych zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Zaniechanie , o którym mowa wyżej ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2005r.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia." Biorąc pod uwagę ukazany ww. przepis ( znajdujący się obecnie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – jeszcze nieopublikowany ) otrzymane środki , o których mowa wyżej korzystają ze zwolnienia w 2004 i 2005r. Jednocześnie należy dodać, że zaniechanie poboru podatków oznacza, iż istniejące zobowiązanie podatkowe nie zostanie zrealizowane. Instytucję zaniechania poboru podatków należy rozpatrywać w kontekście szeroko rozumianych ulg i zwolnień , zważywszy iż w ostatecznym rezultacie wywołuje ona taki sam skutek , co typowa ulga lub zwolnienie z podatku. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej-do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).