Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług dla czynności polegających na wyszukiwaniu dla kontrahenta mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, obywateli polskich, którzy


Autor: Izba Skarbowa w Lublinie

Sygnatura: PP1/448-718/04/I

Hasła tematyczne: czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, usługi pośrednictwa

Kategoria:

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004r. po dokonaniu zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie zawartej w piśmie nr D2-443/176/2004 z dnia 28 grudnia 2004r., wyjaśniam:

Zakres pytania:Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług dla czynności polegających na wyszukiwaniu dla kontrahenta mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, obywateli polskich, którzy są zatrudniani do pracy na terytorium państwa trzeciego?

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.Dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług istotnym jest ustalenie miejsca ich świadczenia. Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę,a przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania.Powyższy przepis wyraża ogólną normę dotyczącą ustalenia miejsca świadczenia usługi. Generalny charakter tej normy przejawia się w tym, że ilekroć nie będzie możliwe ustalenie miejsca świadczenia usługi na podstawie regulacji szczególnych, następuje odwołanie właśnie do niej i ustalenie miejsca świadczenia usługi w oparciu o regułę siedziby (stałego miejsca prowadzenia działalności) usługodawcy.

W ocenie Izby Skarbowej w Lublinie, działalność podatnika polegająca na pośredniczeniu związanym z podejmowaniem zatrudnienia przez obywateli polskich za granicą, nie może być uznana za świadczenie usług dostarczania (oddelegowania) personelu, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT. Miejsce świadczenia usług będących przedmiotem zapytania podatnika określone zostanie więc na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o VAT. Zastosowanie wskazanego przepisu spowoduje, że miejscem opodatkowania (powstania obowiązku podatkowego) będzie w tym przypadku terytorium kraju. W związku z powyższym podatnik będzie zobowiązany naliczać podatek od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, w wysokości 22%.