Spółka jest producentem stolarki otworowej drewnianej (okna, drzwi, ościeżnice, parapety, progi drewniane) – PKWiU 20.30. Przedsiębiorstwo oprócz produkcji, świadczy również usługi montażowe wyrobów własnych. Wystawiając fakturę VAT wyroby


Autor: Urząd Skarbowy w Głogowie

Sygnatura: PP.0090/1/2/05

Hasła tematyczne: stawki podatku, producenci, budownictwo mieszkaniowe, stolarka drewniana, stolarka okienna, materiały budowlane

Kategoria:

Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W świetle ust. 2 tego artykułu przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa powyżej, rozumie się roboty budowane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, w myśl przepisu art. 2 pkt 12 cyt. wyżej ustawy, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych : 111-Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113- Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Z kolei dostawa materiałów budowlanych od 1 maja 2004 r. zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22 %. Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), roboty instalacyjne wykonywane przez producenta wyrobu siłami własnymi kwalifikuje się łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu. Tym samym zakres niezbędnych prac związanych z wytworzeniem określonego wyrobu oraz usługi jego montażu w miejscu przeznaczenia świadczenia przez producenta siłami własnymi, należy rozumieć jako produkcję wyrobu.
W związku z powyższym, jeżeli producent okien (lub innej stolarki otworowej), bądź firma handlowa zaoferuje ich montaż, to w istocie wystąpi dostawa towarów, dla której to cena skalkulowana jest wraz z montażem, a nie usługa budowlana. Wówczas stawka podatku od towarów i usług będzie właściwa dla dostawy towarów i wyniesie 22 % od całości dostawy (łącznie z montażem), na podstawie art. 41 ust. 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług. Od powyższej zasady można wskazać jednak odstępstwo, które wynikać może z istoty wykonywanego świadczenia. Chodzi mianowicie o przypadek, gdy producent danego wyrobu (np. stolarki okiennej) świadczy równocześnie usługi budowlane obejmujące swym zakresem kompleksowe świadczenie, w ramach którego wymiana okien jest jednym z wielu elementów (czynności) nie będącym celem samym w sobie. W tej sytuacji całość usługi objętej kontraktem opodatkowana będzie według 7 % stawki podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Ponadto należy zaznaczyć, iż od dnia 15 lutego 2005 r., stan prawny dla opisanego we wniosku stanu faktycznego uległ zmianie, bowiem w Dzienniku Ustaw Nr 17 z dnia 31 stycznia 2005 r., pod poz. 150, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Rozporządzeniem tym wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 zawierającym listę towarów i usług, dla których obniża się stawkę do wysokości 7 %, dodając między innymi poz. 19, dotyczącą montażu okien i drzwi przez producentów tych towarów w obiektach, o których mowa w poz. 20, tj. w budynkach zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130) takich jak : domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych oraz w obiektach budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o podatku VAT, przywołanej powyżej. Jeżeli zatem ww. usługi montażu będą wykonywane przez producentów okien i drzwi w ramach inwestycji lub remontów na obiektach wskazanych powyżej, to wówczas do całości przedsięwzięcia będzie miała zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 7 %. Zaznaczyć przy tym należy, iż przepis ten zafunkcjonuje, gdy przedmiotem montażu będą drzwi, okna lub sprzedawane wraz z nimi w komplecie ościeżnice, progi, drewniane parapety. Natomiast montaż pojedyńczych elementów, takich jak progi, parapety będzie opodatkowany stawką w wysokości 22 %, bowiem ich montaż nie mieści się w załączniku Nr 1 ww. rozporządzenia (poz. 19).