Czy osoba opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej działając na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, p


Autor: Urząd Skarbowy w Lubinie

Sygnatura: PDI-415/1/29/PB/2/05

Hasła tematyczne: umowa o dzieło, karta podatkowa, wyłączenie z karty podatkowej, forma opodatkowania

Kategoria:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo usługową określoną w I części tabeli, stanowiącej załącznik Nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku Nr 4 do ustawy przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli. Wyżej wymieniony załącznik do ustawy zawiera charakterystykę działalności usługowej lub wytwórczo usługowej, w której pod poz. 50 znajduje się opis działalności w zakresie szewstwa naprawkowego. Zakres czynności możliwych do wykonywania przy tego typu działalności to naprawa i odświeżanie obuwia. W związku z powyższym świadczenie usług rzeczoznawcy w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej nie jest możliwe. Powołany przez podatnika art. 25 ust. 2 pkt 2 powyższej ustawy zezwala podatnikom opodatkowanym w formie karty podatkowej na osiąganie również przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – z których przychody podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Zapis powyższy odsyła do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), która zawiera definicje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze stanowią odrębne źródło przychodów, które zostało określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie dotyczy natomiast usług wykonywanych na podstawie umów o dzieło, o które podatnik pyta.

Wskazany zatem przez podatnika przepis art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) nie ma zastosowania do czynności jakie podatnik ma zamiar wykonywać na podstawie umowy o dzieło (rzeczoznastwo) przy zachowaniu prawa do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.
Odrębne źródło przychodów, które określa ustawa o podatku dochodowym, a które wymienia przychód z tyt. wyk. usług na podstawie umów zlecenia lub o dzieło, zawarte zostało w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym i dotyczy przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, tejże ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się, zgodnie z art. 13 pkt 8, przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
1) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,
2) właściciela (posiadacza nieruchomości), w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.
Na podstawie przytoczonego przepisu należy stwierdzić, że w sytuacji gdy podatnik uzyskuje przychody na podstawie umowy o dzieło od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, nie stanowi to przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z przychodu z działalności wykonywanej osobiście, a zatem stanowi to przychód z działalności gospodarczej. Skutkiem powyższego zawarcie przez podatnika umowy o dzieło z podmiotem gospodarczym nie wpływa na zmianę formy opodatkowania. Uzyskane z tego tytułu przychody będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście z której dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Natomiast w przypadku zawarcia umowy o dzieło z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej stanowiłoby podstawę do utraty prawa do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej opłacanym w związku z prowadzeniem działalności w zakresie szewstwo naprawkowe.
W konsekwencji uzyskane przychody będą w całości przychodami z działalności gospodarczej a dochód opodatkowany na zasadach ogólnych.