Czy prowizja komisowa uzyskana w wyniku realizacji umowy komisu, której przedmiotem jest weksel przeniesiony przez indos pełny na Podatnika zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MF z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów


Autor: Urząd Skarbowy w Legnicy

Sygnatura: PP/443/220/IS/04

Hasła tematyczne: weksel, sprzedaż wierzytelności, prowizje

Kategoria:

Czynności, które Podatnik wykonuje w ramach umowy komisu (wykonanie praw weksla) kwalifikowane są wg niego do symbolu PKWiU 65.23.10 – Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane, w związku z tym, że komitent zbywa weksel wystawcy(inaczej: nabywcą weksla jest wystawca) na podstawie § 67 ust. 1 pkt 5 objęte są zwolnieniem przedmiotowym jako usługi pośrednictwa finansowego. Ponadto zdaniem Podatnika na udokumentowanie przedmiotowej transakcji należy wystawiać faktury VAT.
Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U Nr 11 poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług. Natomiast zgodnie z regulacją zawartą w art. 4 pkt 2 ww. ustawy przez usługi rozumie się usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Całkiem możliwa może być sytuacja, w której świadczone usługi mogą być zaliczone albo do usług windykacji zakwalifikowanych do grupowania PKWiU 74.84.12-00, albo do usług pośrednictwa finansowego zaliczonego do grupowania PKWiU sekcja ex 65-67
W świetle powyższego należy zauważyć, że usługi polegające na windykacji (długów) to te, które polegają na egzekwowaniu na zlecenie należności zgłaszanych przez klientów tj. osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, z wyjątkiem postępowania sądowego, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU – Dz. U Nr 42 z 1997 r., poz.264) wykorzystywanej od 01.01.2003 r. dla potrzeb statystyki pod symbolem 74.84.12-00 zakwalifikowane są jako "Usługi świadczone przez agencję inkasa".Grupa tych usług obejmuje takie usługi jak inkasowanie rachunków, czeków, weksli, przesyłek pieniędzy dla klientów; zalicza się tu też między innymi ściąganie zaległych rachunków i długów. Dla usług tych stosuje się stawkę 22 %.
Natomiast usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane wg – PKWiU Sekcja J ex 65-67,które zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08 stycznia 1993 r. (Dz. U Nr 50 poz. 11 ze zm.) jako wymienione pod poz. 9 załącznika Nr 2 do ww. ustawy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z wyłączeniem:
-działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
-usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy,
-usług doradztwa finansowego i maklerów (PKWiU 67.13.10-00.20).
Z kolei do rozstrzygnięcia kwestii stosowanej stawki VAT lub zwolnienia przedmiotowego od otrzymanej prowizji z tytułu świadczenia usług finansowych konieczne jest prawidłowe sklasyfikowanie świadczonych usług finansowych, gdyż nie wszystkie usługi zaliczone są do PKWiU 65-67 (ważny jest bowiem sposób windykacji należności – czy są to usługi inkaso, czy prowadzone są z dłużnikiem negocjacje dot. warunków spłaty zadłużenia, czy zawierane są umowy porozumienia lub ugody zmierzające do spłaty zadłużenia itp).
Jeżeli więc zgodnie z podaną w piśmie klasyfikacją świadczone przez Podatnika usługi zaliczone są do grupowania PKWiU 65.23.10 to właściwym jest zwolnienie wykonywanych usług z opodatkowania podatkiem VAT.
W odniesieniu zaś do kwestii dokumentowania ww. zdarzeń wyjaśniam, że podatnik świadczący ww. usługi obowiązany jest ich wartość wykazać w deklaracji VAT -7 jako sprzedaż zwolnioną z VAT lub opodatkowaną oraz wystawiać faktury zgodnie z art. 32 ustawy o podatku VAT. Jednocześnie podkreślam, że § 67 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 216 poz. 1828) nie ma zastosowania do umów komisowych co wynika z treści tego unormowania- " zwalnia się od podatku od towarów i usług prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze : związane ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku od towarów i usług zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ustawy".
Jednocześnie wskazuję, iż w razie wątpliwości co do kwalifikacji danej usługi zasadą jest, iż zainteresowany podmiot zwraca się do organów statystycznych w celu jej sklasyfikowania. Jedynie ww. organy statystyczne są uprawnione do wydawania opinii klasyfikacyjnych i udzielania pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów i usług.
Powyższej informacji udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz przepisy podatkowe obowiązujące do 30.04.2004 r.