Czy właściciel budynku, który nie jest trwale związany z gruntem ponieważ jest posadowiony na blokach betonowych, nie ma fundamentów, ma obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości


Autor: Burmistrz Gminy Nowe Warpno

Sygnatura: POD-3110-1/26/05

Hasła tematyczne: budynek mieszkalny, opodatkowanie, grunty, przedmiot opodatkowania, budynek

Kategoria:

Burmistrz Gminy Nowe Warpno działając na podstawie art. 14a § 1, 2, 3 i 4, art. 14b § 1, 2 i 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 5 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

postanawia uznać budynek przy ul. x w Nowym Warpnie jako podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ze stawką tegoż podatku – jak od budynków mieszkalnych.

We wniosku złożonym dnia 28.02.2005 r. wioskodawca zwrócił się do Burmistrza Gminy Nowe Warpno w trybie art. 14a wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania budynku przy ul. x w Nowym Warpnie, którego jest właścicielem, z twierdzeniem że przedmiotowy budynek nie jest trwale związany z gruntem ponieważ jest posadowiony na blokach betonowych, nie ma fundamentów.

Po rozpatrzeniu wniosku, Burmistrz Gminy Nowe Warpno, zważył co następuje:

Jak wynika ze stanu faktycznego przedmiotowy budynek mieszkalny jest wprawdzie posadzony na blokach betonowych ale osadzonych trwale w gruncie. Ponadto przedmiotowy budynek mieszkalny posiada podłączone media: elektryczne i wodno-kanalizacyjne.

Powyższe daje podstawę do stwierdzenia, że budynek ten jest trwale powiązany z gruntem, przez co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ze stawką tegoż podatku – jak od budynków mieszkalnych.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji rozstrzygnięcia.