Czy składkę płaconą na fundusz emerytalny (tak zwany III filar) można odliczyć od dochodu jako składkę zapłaconą w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne


Autor: Urząd Skarbowy w Śremie

Sygnatura: PD/415-33/05

Hasła tematyczne: odliczenie od dochodu, ubezpieczony, otwarty fundusz emerytalny, składki

Kategoria:

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że zawarł w dniu 27.11.2000 roku umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A., która została potwierdzona polisą. Z powyższego tytułu wpłaca na własny fundusz emerytalny (tak zwany III filar) składki w określonej wysokości. Według wnioskodawcy zachodzą przesłanki określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zmianami) do odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenie.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz własnego stanowiska Podatnika w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Śremie postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za błędne. Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu od dochodu podlegają składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących lub potrącone przez płatnika ze środków podatnika.

Przepisem regulującym zasady opłacania powyższych składek jest ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r. Nr 137 poz. 887 ze zmianami). W powołanej ustawie określone zostały zasady podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym pracowników, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych osób. W myśl cyt. przepisów art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu podlegają tylko i wyłącznie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłacone zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym a więc składki obowiązkowe.

Zawarta przez Pana umowa z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego a tym samym opłacane składki na indywidualny fundusz emerytalny nie podlegają odliczeniu w myśl powołanego wyżej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej sporządzenia.