Czy w wyniku zamiany udziału w domu mieszkalnym na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a następnie darowizny tego mieszkania powstanie przychód podlegający opodatkowaniu


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG-005/65/2005/PDII/415-28/05

Hasła tematyczne: darowizna, zwolnienia przedmiotowe, sprzedaż nieruchomości, prawo do lokalu, zamiana, przewłaszczenie

Kategoria:

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 14.03.2005 r. uzupełnionego dnia 15.04.2005 r. wynika, iż Podatniczka i jej mąż są współwłaścicielami domu jednorodzinnego, wybudowanego przy udziale Spółdzielni, która aktem notarialnym w miesiącu lutym 2003 roku przeniosła na nich własność domu oraz prawo wieczystego użytkowania działki. Podatnicy chcą dokonać z córką zamiany 40% udziałów w tym domu na mieszkanie spółdzielcze własnościowe i jednocześnie mieszkanie to, aktem darowizny, przepisać na syna.

Podatniczka we wniosku prezentuje stanowisko, iż dokonanie zamiany a następnie przepisanie mieszkania nie rodzi wobec małżonków obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego mimo, iż nie minął pięcioletni okres od przewłaszczenia domu i prawa wieczystego użytkowania działki.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dokonując oceny stanu faktycznego i stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z zamiany, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
 3. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a)
  – jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości i prawa wymienione w lit. a)-c).

Z powyższego wynika, iż przychody uzyskane z zamiany 40% udziału w domu mieszkalnego i prawie wieczystego użytkowania działki na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego korzystają ze zwolnienia z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, na mocy powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy podatkowej.

Stosownie do definicji umowy darowizny, określonej w art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), za umowę darowizny uważa się czynność cywilnoprawną, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Zbycie w drodze darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie powoduje więc obowiązku w podatku dochodowym, gdyż źródłem przychodów w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest odpłatne zbycie.

A zatem stanowisko wyrażone we wniosku jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja: dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących; nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.