Czy należy korygować podatek naliczony w deklaracjach VAT-7 po przekształceniu działalności prowadzonej na imię obojga małżonków (posługując się Nr NIP jednego z nich) w spółkę cywilną


Autor: Urząd Skarbowy w Lubinie

Sygnatura: PP.443/184/04

Hasła tematyczne: przekształcanie podmiotów, korekta podatku

Kategoria:

Zgodnie z art. 93 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:
1) przekształcenia innej osoby prawnej,
3)przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej,- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.
Na podstawie art. 93 a § 2 pkt 2 powyższy przepis stosuje się odpowiednio do spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.
Powyższe uregulowanie oznacza, że spółka osobowa – nowy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz nowy podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), do której wniesione zostało przedsiębiorstwo, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki tej osoby fizycznej. Zatem spółka przejmuje zarówno wszelkie zobowiązania wynikające z przepisów prawa podatkowego, jak i określone prawa, t.j. między innymi.:
– do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT związanych z nabyciem towarów i usług (w zakresie, w jakim towary te i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych) otrzymanych i nierozliczonych przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przed wniesieniem przedsiębiorstwa,
– podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19 ustawy o VAT,
– do różnicy podatku naliczonego nad należnym, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT występującej u osoby fizycznej i nierozliczonej przed wniesieniem przedsiębiorstwa oraz do otrzymania zwrotu bezpośredniego tej różnicy podatku wynikającej z rozliczeń przed przekształceniem,
– korygowania rozliczeń.
Przepisy wyżej wskazanej ustawy o VAT nie wprowadzają żadnego ograniczenia stosowania art. 93 a § 2 pkt 2 ustawy Ordynacji podatkowej w przypadku przekształcenia formy prawnej, a zatem spółka osobowa, która będzie następcą przekształconego przedsiębiorstwa, wstąpi w prawa przysługujące dotychczasowemu podatnikowi.
W świetle powyższego tut. Organ podatkowy podziela stanowisko podatnika zawarte w piśmie z dnia 22.12.2004 r., w którym wskazane jest, iż nie ma obowiązku korygowania podatku naliczonego w deklaracjach VAT-7 za wcześniejsze okresy rozliczeniowe po przekształceniu działalności prowadzonej na imię obojga małżonków (posługując się Nr NIP jednego z nich) w spółkę cywilną na podstawie art. 93a § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.