Czy wystąpi obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie

Sygnatura: PD-2/i/415/4/05/EC

Hasła tematyczne: sprzedaż mieszkania

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 18.02.2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stwierdza, iż przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Podatnicy zwrócili się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem czy są zobowiązani do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie.
Z załączonego zaświadczenia z dnia 10.03.1997 roku wydanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową wynika że Pan X dokonał wpłat na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz że w/w mieszkanie zostało oddane do eksploatacji w 1996 roku.
Z załączonego przydziału lokalu mieszkalnego z dnia 05.05.1997 roku wynika że Państwo X uzyskali przydział w/w mieszkania na warunkach własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
W dniu 06.09.2004 roku w/w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało sprzedane.Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% uzyskanego przychodu, zgodnie z art. 28 ust. 2 w/w ustawy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie.

W związku z faktem, iż sprzedaż przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie to przychód uzyskany z w/w sprzedaży jest zwolniony z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawców i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących.
Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 w/w ustawy – Ordynacja podatkowa służy zażalenie. Stosownie do art. 236 § 1 powyższej ustawy zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.