Spółka planuje zakup szczepionek przeciw grypie do przychodni zakładowej. Szczepionki będą wykorzystane do zaszczepienia pracowników, którzy wyrażą na to zgodę. Wątpliwości podatnika sprowadzają się do pytania czy poniesiony koszt na zakup s


Autor: Podkarpacki Urząd Skarbowy

Sygnatura: PUS.I/423/18/05

Hasła tematyczne: szczepienia ochronne, świadczenia zdrowotne, świadczenia rzeczowe, świadczenia na rzecz pracowników

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust. 1 art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku I. S.A. (znak: KF/ZP/217/2005) z dnia 17.02.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że spółka planuje zakup szczepionek przeciw grypie do przychodni zakładowej. Szczepionki będą wykorzystane do zaszczepienia pracowników, którzy wyrażą na to zgodę. Wątpliwości podatnika sprowadzają się do pytania czy poniesiony koszt na zakup szczepionek można potraktować jako koszt uzyskania przychodu.

I. w swoim wniosku przedstawiła następujące stanowisko cyt. "…profilaktyczne zaszczepienie pracowników ma ścisły związek z uzyskaniem przychodu, gdyż ma wpływ na zdrowie pracowników i jednocześnie na zmniejszenie absencji chorobowej. Pracownicy szczególnie naszej firmy powinni wykazywać się zdrowiem, gdyż nie jest możliwe dopuszczenie do pracy chorego pracownika, który ma kontakt z produkcją leków. Dodatkowo choroba pracowników, spowodowana grypą zakłóca proces produkcyjny, a co za tym idzie firma nie wywiązuje się terminowo ze swych zobowiązań wobec kontrahentów. Obecnie, sytuacja gospodarcza na rynku wymaga od firm wywiązywania się z umów, a więc oprócz płatności również z terminów dostaw. Świadczą one o dobrym, budowanym przez lata, wizerunku firmy. W trosce o spełnienie tych warunków zabezpieczamy pracowników chociażby przed grypą, która w dużym zbiorowisku, jakim jest nasza firma szybko się rozprzestrzenia…". Firma zobowiązała się do potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składki ZUS każdemu pracownikowi, który skorzysta z tego szczepienia

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Artykuł 16 ust. 1 pkt 65 tej ustawy, który wszedł w życie z dniem 1.01.2004 r. (dodany ustawą z dnia 12.11.2003 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957) stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników, z wyjątkiem poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw. Powyższe przepisy należy interpretować w ten sposób, że co do zasady świadczenia na rzecz pracowników nie są kosztem podatkowym spółki, a mogą nim być tylko świadczenia medyczne, do których zapewnienia obliguje pracodawcę Kodeks pracy lub inny akt prawny o randze ustawowej. Wszelkie nieobowiązkowe świadczenia zdrowotne dla pracowników, finansowane przez podmiot, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania, nawet wówczas, gdy wydatki z nimi związane zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Kosztami uzyskania przychodów mogą być świadczenia określone w art. 229 § 6 kodeksu pracy, tj. badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz profilaktyczna opieka zdrowotna (niezbędna ze względu na warunki pracy).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tutejszy organ podatkowy nie uznaje stanowiska spółki za prawidłowe. Ponieważ szczepionki przeciw grypie nie należą do świadczeń zdrowotnych, do finansowania których spółka jako pracodawca zobligowany jest z mocy przepisów prawa pracy, wydatki z nimi związane nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Zatem wydatki poniesione na zakup szczepionek przeciw grypie, które będą wykorzystane do zaszczepienia pracowników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i udzielona została w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na dzień wydania postanowienia i obowiązuje do czasu zmiany stanu prawnego .Zgodnie z przepisami art. 14b § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.