Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą m. in. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład którego wchodzą szkolenia wstępne, podstawowe, okresowe, instruktaże stanowiskowe BHP oraz szkolenia na operatorów wózków jezdniowych z


Autor: Urząd Skarbowy w Górze

Sygnatura: PP.443/43/04

Hasła tematyczne: bezpieczeństwo publiczne, usługi szkoleniowe, usługi edukacyjne, fakturowanie

Kategoria:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W powołanym załączniku pod pozycją 7 wymienione zostały usługi w zakresie edukacji sklasyfikowane jako PKWiU ex 80 (dotyczy tylko usług z danego grupowania).
Zatem, jeżeli świadczone przez Podatnika usługi mieszczą się – jak twierdzi w piśmie Podatnik – w klasyfikacji PKWiU 80.42.B "Kształcenie Ustawiczne Dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane" to będą one korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Zaznaczyć należy, iż w przypadku wątpliwości zastosowania danego grupowania klasyfikacyjnego należy wystąpić o indywidualną opinię wskazując na zakres wykonywanych usług do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.
Ponadto Naczelnik informuje, iż zgodnie z § 12 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku (Dz. U. Nr 97, poz. 971) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.