Przedsiębiorstwo zostało wniesione do spółki z o.o. jako aport Skarbu Państwa, stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego. Z dniem 31.12.2003 r. spółka jako następca prawny przedsiębior


Autor: Podkarpacki Urząd Skarbowy

Sygnatura: PUS.I/423/6/2/05

Hasła tematyczne: aport, wartość początkowa środków trwałych, opinia biegłego, odpisy amortyzacyjne, przedsiębiorstwo państwowe, wycena, wartość rynkowa

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 16g ust. 1 i ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku P. sp. z o.o. z dnia 30.12.2004 r. (znak: L.dz.2102/2004, data wpływu do tut. Urzędu 7.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe w stanie faktycznym zawartym we wniosku.

Zgodnie z przedstawionym przez spółkę stanem faktycznym opisanym we wniosku, P., w trybie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), na mocy notarialnej umowy przeniesienia aportu Rep. A nr 7600/2003 z dniem 31.12.2003 r., zostało wniesione do spółki pod firmą: P. sp. z o.o. – jako aport Skarbu Państwa, stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 40 ww. ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dniem 31.12.2003 r. spółka jako następca prawny przedsiębiorstwa państwowego wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikały. Pytanie spółki brzmi następująco: czy zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawą do ustalenia miesięcznych odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych jest ich wartość rynkowa przyjęta na podstawie wyceny (a nie wartość będąca podstawą ww. odpisów przed dniem 31.12.2003 r.). Zgodnie ze stanowiskiem spółki, podstawę do ustalenia miesięcznych odpisów amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych stanowi wartość rynkowa składników majątkowych wchodzących w skład wniesionego do spółki przedsiębiorstwa ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, udzielając interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku przez P. sp. z o.o., stwierdza, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) "za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 – 14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni – ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej". Przy ustaleniu wartości początkowej poszczególnych składników majątku trwałego wniesionych w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części decydujące znaczenie ma wartość firmy. Przepisy ustawy regulują zasady ustalania łącznej wartości początkowej nabytych środków trwałych w zależności od tego, czy wystąpiła dodatnia wartość firmy, czy też nie.

Pojęcie wartości początkowej firmy zostało zdefiniowane w art. 16g ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki. Zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w razie nabycia w drodze kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania lub wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

  • suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,
  • różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów a wartością składników majątkowych nie będących środkami trwałymi ani wartościami materialnymi i prawnymi, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Powyższy przepis pozwala określić łączną wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast ustawodawca wprost nie określa jak należy ustalić wartość początkową poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie pozostawia jednakże pełnej dowolności. Mianowicie, zgodnie z treścią art. 16g ust. 12 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się odpowiednio art. 14 ustawy. Oznacza to, że ustalając wartość początkową poszczególnych składników majątku należy mieć na uwadze ich wartość rynkową.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego stwierdza, iż w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy wartość rynkowa składników majątkowych wchodzących w skład wniesionego do spółki przedsiębiorstwa, ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych. Niemniej jednak tut. organ podatkowy wskazuje na zapis art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy, łączna wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalana jest odmiennie, w sposób określony w tym przepisie.