Czy można odliczyć w całości podatek naliczony od wydatków z tytułu działalności gospodarczej biura turystycznego(rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, czynsz, artykuły papiernicze),świadczącego usługi opodatkowane na zasadach ogólnych o


Autor: Urząd Skarbowy w Wadowicach

Sygnatura: PP/443-87/04

Hasła tematyczne: wydatek, marża, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, usługi turystyczne, prawo do odliczenia, podatek naliczony

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony złożone osobiście: 14.06.2004 r. – udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż prowadzi Pan biuro turystyczne, wykonując usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, w tym usługi turystyczne opodatkowane na zasadzie marży.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Podatnikom, wykonującym usługi turystyki, dla których podstawą opodatkowania jest marża, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty (art. 119 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 119 ust. 2 przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie.

Mając na uwadze, iż ponoszone przez Pana wydatki (rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, czynsz, art. papiernicze) nie są zaliczane do usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty, to o ile związane są wyłącznie z usługami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług w tym turystycznymi opodatkowanymi na zasadzie marży, zgodnie z wyżej powołaną treścią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w cenie nabycia tych usług w pełnej wysokości.

Przy ustalaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego uwzględnić należy także pozostałe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, oraz rozporządzeń wykonawczych ograniczających prawo do odliczenia podatku naliczonego, przez wyszczególnienie przypadków, w których prawo do odliczenia nie przysługuje, oraz wskazanie warunków koniecznych do jego zachowania.

Wobec powyższego, uznać należy stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku, za słuszne pod względem prawnym.