Czy przychodem podatkowym zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest dopłata do przejazdów ulgowych w kwocie netto tj. po odliczeniu należnego od tej dopłaty podatku VAT


Autor: Urząd Skarbowy w Siedlcach

Sygnatura: 1426/PD/423/2/05

Hasła tematyczne: przejazdy, bilety, dopłata, przychód

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Przedsiębiorstwo wnioskiem z dnia 21.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż przychodem w podatku dochodowym od osób prawnych jest dopłata w kwocie netto, tj. po odliczeniu należnego od tej dopłaty podatku od towarów i usług, za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z przedstawionym w powyższym piśmie stanem faktycznym Spółka otrzymuje dopłaty (dotacje) rekompensujące utraconą sprzedaż w związku ze stosowaniem ustawowych ulg w cenach biletów dla niektórych kategorii pasażerów. Dopłaty te Spółka zobowiązana jest opodatkować podatkiem od towarów i usług. Całość otrzymanych dopłat Jednostka wyłącza z przychodów i odpowiednio z kosztów uzyskania przychodów, a należny podatek VAT nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Zatem podatek dochodowy naliczany jest od należnego podatku od towarów i usług

Zdaniem Spółki prawidłowym będzie jednak takie postępowanie, że do przychodu należy zarachować otrzymane dopłaty w kwocie netto, to jest po odliczeniu od dopłaty należnego od niej podatku od towarów i usług, a następnie zgodnie z przepisami przejściowymi w podatku dochodowym od osób prawnych wyłączyć przychód z dopłat netto z przychodu podatkowego. W ten sposób eliminuje się zjawisko płacenia podatku dochodowego od zapłaconego podatku od towarów i usług.Zatem Spółka pyta czy prawidłowo postąpi jeżeli do przychodu podatkowego zarachowywać będzie dopłatę w kwocie netto, to jest po odliczeniu należnego od tej dopłaty podatku od towarów i usług.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego zawartego w ww. piśmie w oparciu o obowiązujący stan prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach zważył co następuje:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) dotacje , subwencje, dopłaty jako otrzymane środki pieniężne zaliczane są do przychodów. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Zatem do przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się przychody w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o należny podatek od towarów i usług. W związku z informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług Nr 1426/PP/443/19/05 udzieloną przez tutejszy organ, zgodnie z którą należny podatek VAT od otrzymanych dotacji należy wyliczyć metodą "w stu", otrzymana przez Spółkę dotacja traktowana jest jako kwota brutto.

Wobec powyższego prawidłowe jest stanowisko podatnika, iż do przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych należy zaliczyć dopłatę w kwocie netto, tj. po pomniejszeniu należnego od tej dopłaty podatku od towarów i usług. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w myśl przepisów art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wniesione za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.