Podatnik nabywa posiłki profilaktyczne i wydaje je pracownikom. Jest zobligowany do tych świadczeń na podstawie przepisów kodesu pracy i bhp. Czy jest uprawniony do obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu w/w posiłków


Autor: Małopolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP2/443-72/05/KH/10818

Hasła tematyczne: podatek należny, podatek naliczony, usługi stołówkowe, usługi gastronomiczne

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony nr 1094 z dnia 09.02.2005 r., (doręczony w dniu 14.02.2005 r.) z zakresu podatku od towarów i usług potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu.

U Z A S A D N I E N I E

Podatnik nabywa posiłki profilaktyczne i wydaje je pracownikom. Jest zobligowany do tych świadczeń na podstawie przepisów kodeksu pracy i bhp. Przedmiot zapytania dotyczy ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu w/w posiłków. Zapytanie Wnioskodawcy związane jest z ograniczeniem ustawowym, zawartym w art. 88, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stanowiącym iż podatnik nie nabywa uprawnień do odliczenia podatku przy nabyciu usług gastronomicznych. Spółka uważa jednak, że ograniczenie wynikające z powyższego przepisu nie ma zastosowania do opisywanego przypadku. W myśl załączonej opinii organu statystycznego usługi świadczone przez stołówkę – bufet zakładowy (w którym przygotowywane są i sprzedawane posiłki profilaktyczne), prowadzony przez inny podmiot gospodarczy, znajdujący się na terenie określonej firmy dla pracowników mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 55.51.10-00.00 "" Usługi stołówkowe"". Natomiast usługi gastronomiczne posiadają inne zaklasyfikowanie wg PKWiU: 55.3

Tutejszy Urząd potwierdza wyżej przedstawione stanowisko. Zakaz prawa obniżenia podatku należnego o naliczony zawarty w wyżej powołanym przepisie dotyczy jedynie nabywania usług gastronomicznych, które posiadają odmienne zaklasyfikowanie wg PKWiU od usług stołówkowych. Skoro opisane przez Wnioskodawcę czynności zostały zaliczone do usług stołówkowych należy orzec, że ograniczenie ustawowe, zawarte w wyżej powołanym przepisie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nie dotyczy opisywanego przypadku.

W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdza stanowisko Podatnika orzekając jak w sentencji postanowienia.

Nadmienia się, że interpretacja niniejsza jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.
Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie Stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia – Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, ul. Wadowicka 10, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu – w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia – zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236, § 2 i art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa.