Czy można skorzystać z ulgi remontowej z tytułu wydatków poniesionych na remont centralnego ogrzewania w budynku, którego właścicielką jest matka, a podatniczka posiada umowę użyczenia dot. jego mieszkalnej części


Autor: Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Sygnatura: PDII/415-4/05/DW

Hasła tematyczne: budynek mieszkalny, cele mieszkaniowe, tytuł prawny, odliczenia od podatku, umowa użyczenia, ulga remontowa

Kategoria:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatniczka zawarła ze swoją matką umowę użyczenia mieszkalnej części budynku mieszkalnego, którego matka jest właścicielką. W budynku tym wnioskodawczyni na stałe zamieszkuje i w 2005 r. ma zamiar ponieść wydatki na remont znajdującej się w nim instalacji centralnego ogrzewania. W związku z powyższym podatniczka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości skorzystania z odliczenia od podatku wydatków poniesionych na remont budynku na podstawie posiadanej umowy użyczenia części tego budynku.

Podstawą prawną do odliczenia w roku 2005 wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku lub lokalu mieszkalnego oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej jest art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.).

Na mocy tego przepisu wydatki na remont mieszkania, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r.
Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ustawie, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Natomiast tytułem prawnym do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o którym mowa wyżej jest między innymi:
– akt własności,
– dowód stwierdzający nabycie w drodze kupna, spadku lub darowizny,
– umowa użyczenia, najmu (podnajmu) lub dzierżawy (poddzierżawy),
– decyzja administracyjna (np. przydział lokalu kwaterunkowego).
Wobec powyższego zawarta umowa użyczenia części budynku mieszkalnego stanowi tytuł prawny, w oparciu o który wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych na remont i modernizację części budynku mieszkalnego, będącej przedmiotem użyczenia.