Czy w ramach ulgi budowlanej za 2004 rok można skorzystać z odliczeń na zakup i wykonanie instalacji centralnego odkurzania?


Autor: Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Sygnatura: PDII/415-13/05/DW

Hasła tematyczne: budowa budynków, ulga budowlana, budynek, odliczenia od podatku, instalacja

Kategoria:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca w czasie budowy budynku mieszkalnego dokonał instalacji systemu centralnego odkurzania polegającej na rozprowadzeniu w ścianach budynku rur wchodzących w skład ww. systemu oraz montażu jednostki centralnej. System centralnego odkurzania to część instalacji sanitarno – wentylacyjnej.

Jednostkę centralną stanowi odkurzacz centralny zamontowany na stałe, wewnątrz którego znajduje się silnik z wirnikiem, system filtrujący oraz zbiornik na kurz. Podczas pracy wirnik wytwarza podciśnienie, wywołując przepływ powietrza w instalacji, a tym samym zasysanie kurzu przez otwarte gniazda robocze, w których znajduje się wąż ssący z końcówkami. Zdaniem wnioskodawcy ma on prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2004 r. wydatków poniesionych na ww. instalację systemu centralnego odkurzania (bez części ruchomych tj. węża i końcówek) w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej, jako kontynuacji wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego, w związku z nabyciem prawa do odliczania od podatku wydatków na ten cel przed 01.01.2002 r.

Stosownie do treści art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) – podatnikom, którzy w latach 1997 – 2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a) – f) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 roku, przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji – poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.Obowiązujący przed dniem 1 stycznia 2002 r. przepis art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowił, iż podatek dochodowy zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 – 17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego. Z uwagi na to, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyjaśnia, co należy rozumieć poprzez sformułowanie "budowa budynku mieszkalnego", wyjaśnień tych należy poszukiwać w tych gałęziach prawa, w których kwestie te są uregulowane, tj. w Prawie budowlanym. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) budowa budynku mieszkalnego polega na wykonywaniu w określonym miejscu obiektu budowlanego, którym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.Niewątpliwie odkurzacz centralny jest urządzeniem technicznym budynku, gdyż jest częścią instalacji budynku składającą się z jednostki centralnej (agregatu ssącego) umieszczonej w wyizolowanym pomieszczeniu (np. garaż, pomieszczenie gospodarcze), połączonej systemem specjalnych rur z gniazdami ssącymi znajdującymi się w pomieszczeniach. Urządzenie takie wraz z wbudowaną instalacją stanowi zatem integralną część substancji budynku.

W tej sytuacji wydatki poniesione na zakup materiałów i wykonanie instalacji wewnętrznej wraz z jednostką centralną podlegają odliczeniu od podatku w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej, natomiast w wydatkach objętych ulgą nie mieści się zestaw sprzątający wraz z osprzętem, który nie jest mocowany na stałe (czyli wąż z końcówkami).