Czy poniesione wydatki na kotłownię olejową mogę odliczyć w ramach ulgi na remont i modernizację


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG-005/64/2005/PDII/415-17/05

Hasła tematyczne: ulga remontowa, modernizacja, lokal mieszkalny, wspólnota mieszkaniowa, odliczenia od podatku, remonty, budynek mieszkalny

Kategoria:

Z wniosku z dnia 11.03.2005 r. (data wpływu – 15.03.2005 r.) wynika, iż podatniczka w grudniu 2003 r. kupiła od Spółki z o.o. lokal mieszkalny wraz z przynależną częścią gruntu. Od 1 marca 2004 r. powstała Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla w budynkach 3, 7, 8, 9, 10, 11, a od 1 września 2004 r. został utworzony fundusz remontowy.

Spółka pismem z dnia 21.12.2004 r. zobowiązuje właścicieli lokali do zwrotu nakładów finansowych związanych z wybudowaniem kotłowni olejowych, powołując się na zapisy w akcie notarialnym i uchwałę Wspólnoty. Poprzednia kotłownia węglowa została rozebrana, a w piwnicach każdego bloku została wbudowana kotłownia olejowa, eksploatowana od sezonu grzewczego roku 2002/2003. Zwrot nakładów udokumentowany jest fakturą VAT wystawioną przez Spółkę z o.o.

Podatniczka we wniosku prezentuje stanowisko, iż poniesione koszty powinna uwzględnić w przysługującej w latach 2003-2005 uldze na remont i modernizację, ponieważ kotłownia została fizycznie przekazana już do Wspólnoty Mieszkaniowej z chwilą jej eksploatacji.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dokonując oceny stanu faktycznego i stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje.

Wspólnoty mieszkaniowe działają na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) i celem ich jest sprawowanie zarządu wspólną nieruchomością.

Artykuł 6 tej ustawy stanowi, że ogół właścicieli lokali, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wśród obowiązków należących do członków wspólnoty mieszkaniowej wymienić można ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem własnych lokali oraz uczestniczenie w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. W tym celu płacą zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania lokali i części wspólnych. Na koszty zarządu składają się m. in. wydatki na remonty i bieżącą konserwację, a rodzaje wydatków w zależności od zaistniałej potrzeby ustala wspólnota.

Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) wydatki o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w roku 2003, podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, a ponadto przedmiotowe wydatki:

  • mieszczą się w zakresie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788) – art. 27a ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • zostały udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej – na podstawie dowodu tej wpłaty – art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu – art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – art. 27a ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnikowi przysługuje odliczenie ulgi remontowo-modernizacyjnej, jeżeli przytoczone wyżej warunki zostaną spełnione łącznie.

Kwota, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć 19% poniesionych wydatków na w/w cele.

Limit odliczeń z tego tytułu od podatku w latach 2003-2005 wynosi:

  • na remont i modernizację lokalu mieszkalnego – 4.725,00 zł, co odpowiada wydatkom w kwocie 24.868,42 zł
  • na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej – 5.670,00 zł, co odpowiada wydatkom w kwocie 29.842,10 zł.

Przy równoczesnym remoncie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych i urządzeń gazowych limit odliczeń od podatku dodatkowo podwyższa się o kwotę 945,00 zł.

Jak wynika z przepisu art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej, obejmuje on swym zakresem dwa tytuły odliczenia:

  • wydatki na remont i modernizację budynku (lokalu) mieszkalnego,
  • wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej.

Stosownie do postanowień § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 156, poz. 788), za wydatki na remont i modernizację uważa się wydatki, poniesione m. in. na zakup usług obejmujących wykonawstwo robót określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do w/w rozporządzenia. W załączniku nr 1 w pkt 1 ppkt 3 do robót zaliczanych w ramach remontu i modernizacji budynku mieszkalnego wymieniono: remont lub modernizację przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy sieci cieplnej, węzłów cieplnych, kotłowni.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż przysługuje podatniczce prawo do odliczeń od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego kwot, udokumentowanych fakturami wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, wydatkowanych na modernizację kotłowni a zatem stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja: dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących; nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.