Czy Zgromadzenie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie odpłatnego jak i nieodpłatnego udzielania licencji na publikację, o której mowa w zapytaniu


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

Sygnatura: US40/VAT/I/649/2005/ADB

Hasła tematyczne: przekazanie nieodpłatne, podatnik, odpłatne przekazanie, licencja, działalność gospodarcza

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, uzupełnionego pismem z dnia 01.03.2005r /data wpływu 02.03.2005r/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące uznania Zgromadzenia za podatnika podatku od towarów i usług – za nieprawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 14.02.2005r Strona złożyła wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług. Wniosek ten został uzupełniony w dniu 02.03.2005r /pismem z dnia 01.03.2005r/.
Z przedmiotowego wniosku wynika:
Stan faktyczny
Zgodnie ze statutem Zgromadzenia jest instytucją non – profit, o charakterze religijnym. Zgromadzenie w ramach realizacji swoich celów statutowych udziela odpłatnie i nieodpłatnie licencji na publikację Dzienniczka, do którego praw autorskich jest spadkobiercą. Całość uzyskanych z tego tytułu środków jest przeznaczana na realizację celów statutowych.
Zapytanie
Czy Zgromadzenie w przedstawionym stanie faktycznym jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie odpłatnego jak i nieodpłatnego udzielania licencji na publikację, o której mowa powyżej?
Stanowisko wnioskodawcy
Zdaniem Zgromadzenia udzielając licencji w zakresie, o którym mowa powyżej – nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż udzielenie licencji nie stanowi działalności gospodarczej.

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił:
– uznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące uznania Zgromadzenia za podatnika podatku od towarów i usług – za nieprawidłowe.
Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy
Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Zgodnie z przepisem zawartym w art. 15 ust.2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Zgodnie z przepisem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
eksport towarów,
import towarów,
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.
Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola stwierdza, że Zgromadzenie dokonując odpłatnego przekazania licencji na publikację, o której mowa powyżej dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Natomiast nieodpłatne przekazanie licencji nie podlega opodatkowaniu VAT, zgodnie z wyżej cytowanym art. 5 ust.1 ustawy o VAT.
Jednocześnie informuje się Stronę, że odpowiedź na złożone zapytanie w części dotyczącej przedmiotowego zwolnienia usług, których dotyczy wniosek zostanie przedstawiona w odrębnym postanowieniu.


P O U C Z E N I E


Powyższej informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące w dniu złożenia zapytania przepisy prawa podatkowego. Obowiązuje ona do zmiany stanu prawnego odnoszącego się do przedstawionej sytuacji faktycznej.
Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla podatnika, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z art. 14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia, zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.