Czy prawidłowe jest zastosowanie zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT jednolitej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7% do całej usługi montażu stolarki z tworzyw sztucznych zakupionej u producenta, obejmującej zarówno m


Autor: Urząd Skarbowy w Lublińcu

Sygnatura: NUS-II-PP-443/13/2005/KR

Hasła tematyczne: usługi budowlano-montażowe, stolarka okienna, usługi budowlane, roboty budowlano-montażowe, stawka preferencyjna podatku

Kategoria:

W dniu 03-02-2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem w dniu 21-04-2005r.), w którym przedstawiła Pani następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności wykonuje Pani m.in. usługi budowlane polegające na montażu stolarki z tworzyw sztucznych zakupionej u producenta. Szczegółowy zakres usługi obejmuje:

  • dokonanie pomiarów otworów okiennych i drzwiowych,
  • zakup stolarki zgodnie z zamówieniem klienta u producenta,
  • transport stolarki do klienta,
  • montaż stolarki obejmujący zazwyczaj: osadzenie stolarki, uszczelnienie miejsc styku stolarki z murem, wykonanie prac tynkarskich, montaż klamek, osłonek zawiasów oraz innych elementów dodatkowych.

W uzupełnieniu złożonego wniosku poinformowała Pani, iż nie prowadzi Pani punktu sprzedaży detalicznej materiałów używanych do montażu stolarki z tworzyw sztucznych. Ww. towary zakupuje Pani bezpośrednio u producenta, następnie z klientem podpisuje Pani umowę na montaż powyższego towaru. Nie dokonuje Pani sprzedaży stolarki okiennej bez usługi montażu. Poinformowała Pani również, iż wykonywana działalność mieści się w klasyfikacji PKWiU w obrębie symbolu 45.42.Z, a wykonywanie robót budowlano-montażowych zgodnie z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej jest przedmiotem Pani działalności gospodarczej.

Wątpliwości Pani dotyczą kwestii, czy prawidłowe jest zastosowanie zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o VAT jednolitej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7% do całej usługi budowlanej opisanej powyżej, obejmującej zarówno materiały (stolarka, dyble montażowe, piana itd.), jak i robociznę, jeżeli jest ona związana z budownictwem mieszkaniowym oraz czy o sposobie opodatkowania robót budowlanych decyduje forma umowy zawartej z klientem, odrębnie bądź łącznie kalkulująca wartość materiałów i wartość robocizny?

Jednocześnie w złożonym wniosku wyraziła Pani stanowisko, iż zasadnym jest stosowanie jednolitej stawki podatku w wysokości 7% do robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym, polegających na montażu stolarki dostarczonej przez wykonawcę usługi. Bez znaczenia pozostaje również forma sporządzonej umowy z klientem – łącznie bądź odrębnie kalkulująca wartość materiałów i wartość robocizny. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług są bowiem określone czynności – w opisywanym przypadku świadczone usługi. To wykonywana czynność, a nie forma umowy decyduje o stawce podatku od towarów i usług.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, mając na uwadze obowiązujący stan prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu stwierdza co następuje:

Zgodnie z treścią art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 roku stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a) rozumie się, zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy, roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z generalnym trójpodziałem działalności gospodarczej, działalność dzieli się na trzy główne grupy: produkcja, handel i usługi. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w grupowaniach statystycznych. Zgodnie z pkt 5.3.4 statystycznych zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w zależności od tego kto: producent, firma usługowa, czy handlowa dokonuje montażu artykułów branży budowlanej, tak klasyfikowana jest przez niego czynność, a w konsekwencji taka będzie dla tej czynności odpowiednia stawka podatku VAT.

I tak:

  1. roboty instalacyjne, wykonane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu,
  2. budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale PKWiU 45,
  3. roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak, jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu PKWiU 52.

Oznacza to, że np. jeżeli producent montuje lub instaluje dany wyrób budowlany, jego czynność klasyfikowana jest w grupowaniu obejmującym dany wyrób, a na gruncie ww. ustawy o VAT stanowi dostawę towarów, a nie usługę. W konsekwencji, prawidłową stawką podatku VAT dla tej czynności jest stawka przypisana do dostawy towaru, tj. 22%.

Natomiast w przypadku, gdy montażu dokonuje firma usługowa, która nie jest producentem montowanego wyrobu, bądź handlowcem, i czynność ta zgodnie z klasyfikacjami statystycznymi może być zaliczona do usług – ma zastosowanie stawka obniżona w wysokości 7% zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o PTU-VAT.

W złożonym wniosku poinformowała Pani, iż wykonywane przez Panią usługi zaliczane są do grupowania PKWiU w obrębie symbolu 45. Zasadą jest, że podatnik sam klasyfikuje swoje produkty, tj. wyroby i usługi wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, w związku z powyższym tut. organ podatkowy nie weryfikował słuszności zaklasyfikowania ww. czynności do podanego przez Panią grupowania. Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Panią stan faktyczny, należy stwierdzić ponadto, iż nie jest Pani producentem montowanych wyrobów, jak również nie prowadzi Pani sprzedaży detalicznej wyrobów montowanych w ramach opisanej usługi, lecz jedynie świadczy usługi remontowo-budowlane.

W świetle powyższego należy uznać, iż przedstawione przez Panią w złożonym wniosku usługi montażu stolarki z tworzyw sztucznych zakupionej u producenta, jeżeli są one związane z budownictwem mieszkaniowym, podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o VAT.

W kwestii drugiego pytania, tj. czy o sposobie opodatkowania robót budowlanych decyduje forma umowy zawartej z klientem, odrębnie bądź łącznie kalkulująca wartość materiałów i wartość robocizny, tut. organ podatkowy również podziela Pani stanowisko, iż o sposobie opodatkowania (stawce podatku VAT) decyduje faktycznie wykonywana czynność i jej klasyfikacja, a nie forma kalkulacji w zawartej umowie z klientem.