Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi wymiany szyb i samozamykaczy do drzwi zainstalowanych w budynkach mieszkalnych


Autor: Urząd Skarbowy w Płocku

Sygnatura: 1419/UPO-443-45/05/IR

Hasła tematyczne: roboty budowlano-montażowe, stawka preferencyjna podatku, budynek mieszkalny, budownictwo mieszkaniowe

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) postanawia wydać interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego spółce jawnej XYZ, oceniając stanowisko spółki, przedstawione we wniosku L.dz./KS/119/2005 z dnia 23.03.2005 r. uzupełnione pismem L.dz./KS/369/2005 z dnia 22.04.2005 r. (data wpływu 25.04.2005 r.) o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

1. Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy usługi w zakresie prac remontowo – budowlanych, polegające na wymianie szyb i samozamykaczy do drzwi zainstalowanych w budynkach mieszkalnych. Przedmiotowe usługi Strona sklasyfikowała w grupowaniu PKWiU 45. Wymiana szyb i samozamykaczy do drzwi dotyczy prac wykonywanych w obiektach sklasyfikowanych według PKOB w grupie 111 – budynki mieszkalne jednorodzinne i w grupie 112 – budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe.

2. Przedmiot interpretacji. Prawidłowość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 7% na fakturze dokumentującej świadczenie w/w usług w obiektach budownictwa mieszkaniowego – zaliczanych według PKOB do grup 111 i 112.

3. Stanowisko Wnioskodawcy. Spółka przedstawiła pogląd, iż świadczone usługi (PKWiU 45), polegające na wymianie szyb i samozamykaczy do drzwi w budynkach mieszkalnych (PKOB 111 i 112), mieszczą się w zakresie pojęcia remontu, o którym mówi ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) i w związku z treścią art. 146 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy. Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 2 pkt 6, art. 2 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 3, art. 41 ust. 1, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą. Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy, uzasadnionej w sposób następujący:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Klasyfikacje statystyczne decydują, czy mamy do czynienia z dostawą towaru czy ze świadczeniem usług, oraz czy w skład danej usługi wchodzą materiały niezbędne do wykonania zlecenia. Podatnik zobowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności, w tym również w zakresie klasyfikacji statystycznych.

Stawka podatku dla dostawy towarów i świadczonych usług – poza wyjątkami wyszczególnionymi w ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy wynosi 22%. W ramach przepisów przejściowych i końcowych ustawodawca wskazał w ustawie przypadki, w stosunku do których stosuje się w określonym ściśle czasie preferencyjne stawki podatku. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W myśl art. 146 ust. 2 ustawy przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe zaliczane się do obiektów budownictwa mieszkaniowego – stosownie do treści art. 2 pkt 12 ustawy o VAT .

Zatem zgodnie z wyżej powołanymi przepisami słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi w zakresie prac remontowo – budowlanych, sklasyfikowane przez Stronę wg PKWiU w grupowaniu 45, polegające na wymianie szyb i samozamykaczy do drzwi w budynkach mieszkalnych (PKOB 111 i 112) do dnia 31 grudnia 2007 r. podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług. Stąd postanowiono, jak w sentencji.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa).