Czy dochody uzyskane ze sprzedaży udziałów spółki z o.o. powinny być wykazane w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT- 13


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Sygnatura: PD-2/005/16/2005

Hasła tematyczne: sprzedaż udziałów, zeznanie roczne

Kategoria:

W dniu 31.01.2004r. podatnik jako współwłaściciel spółki z o.o sprzedał swoje udziały zawierając umowę sprzedaży udziałów w formie aktu notarialnego, tym samym uzyskał przychód podlegający opodatkowaniu.

W związku z tym wystąpił z zapytaniem czy dochody uzyskane ze sprzedaży tych udziałów powinny być wykazane w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT 13.

Zdaniem podatnika powyższe dochody winny być wykazane na formularzu PIT – 13.

Organ podatkowy stwierdza, że nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem podatnika o ile stan faktyczny przedstawiony we wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z art. 45 ust.1 i ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.)podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie wg ustalonych wzorów o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu ( poniesionej straty ) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30 bw terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 .

Wzory rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004r. ( Dz.U.Nr 150 poz. 1576 z późn. zm. ).

Formularzem przeznaczonym dla podatników, którzy w roku podatkowym 2004 uzyskali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przychody z odpłatnego zbycia m.in. udziałów w spółkach mających osobowość prawną jest zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu(poniesionej straty) w roku podatkowym /PIT – 38/.

Interpretacja została wydana wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w roku zaistnienia zdarzenia.