Jakie będą dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) konsekwencje zmiany zezwoleń wydanych przed 01.01.2001r.


Autor: Urząd Skarbowy w Tychach

Sygnatura: US.OP/423/9/2005

Hasła tematyczne: zwolnienia podatkowe, specjalna strefa ekonomiczna, zezwolenie

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz postanowienia tut. organu podatkowego nr US.OP/423/4/2005 z dnia 28.04.2005 r. stwierdza, że stanowisko S.A. …………. przedstawione w piśmie z dnia 18.02.2005r. (data wpływu 07.03.2005 r.) będącym uzupełnieniem pisma z dnia 27.01.2005r. (data wpływu 28.01.2005 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w części dotyczącej pytania o możliwość wystąpienia przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) na podstawie zezwolenia wydanego przed 01.01.2001 r. z wnioskiem o jego zmianę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach wpłynął wniosek firmy ………… S.A. o interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Jedno z pytań dotyczyło rozstrzygnięcia kwestii zmiany zezwoleń wydanych przed 01.01.2001 r.Wstępna analiza wniosku wykazała, że nie spełnia on wymagań formalnych określonych przepisami art. 14a § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez brak m.in. własnego stanowiska wnioskodawcy w sprawie będącej przedmiotem zapytania, brak wszystkich danych pozwalających uznać przedstawienie stanu faktycznego za wyczerpujące oraz brak opłaty skarbowej, której obowiązek uiszczenia regulują przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 0 opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.). Podatnik wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku uzupełnił je pismem z dnia 18.02.2005 r. (data wpływu 07.03.2005 r.). Powyższe uzupełnienie zostało przyjęte przez organ podatkowy pomimo, iż wpłynęło po upływie wyznaczonego terminu.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę wynika, iż w dniu 30.03.1999 r. spółka otrzymała zezwolenie Nr (…) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na okres do dnia 8 sierpnia 2016 r. Nakłady inwestycyjne spółki na terenie strefy, zgodnie z aktualnym brzmieniem zezwolenia winny wynieść w okresie do dnia 31.12.2006r. – …. PLN a zatrudnienie w tym okresie docelowo liczyć powinno 43 osoby. Spółka zgodnie z oświadczeniem jest "małym przedsiębiorcą" w rozumieniu postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 ze zm.). Udzielone spółce zezwolenie zostało wydane w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 88, poz. 397 ze zm.). Przedmiotem zapytania podatnika są powstałe wątpliwości czy nowe zasady zwolnień po zmianie zezwolenia w trybie art. 6 ust. 1 ustawy nowelizującej będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych przed dniem zmiany zezwolenia oraz czy będą obowiązywały od dnia wydania decyzji zmieniającej czy też od dnia rozpoczęcia działalności w strefie.

Stanowisko podatnika: Zdaniem Spółki zmiana zezwolenia w trybie art. 6 ust. 1 ustawy będzie niosła ze sobą konsekwencje podatkowe od daty wydania decyzji. Na wypadek jednak nie podzielenia przez organ podatkowy przedstawionego stanowiska Spółka zwróciła się o wyjaśnienie konsekwencji jakie mogą powstać w razie gdyby zmienione zwolnienie obowiązywać miało od daty rozpoczęcia działalności w strefie.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 02.10.2003 r. przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2001 r., może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o jego zmianę polegającą na zastosowaniu do tego przedsiębiorcy przepisów dotyczących zwolnień podatkowych określonych w art. 5 w miejsce przepisów art. 12 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. Jak wynika z ust. 5 termin złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 upływa z dniem 31 grudnia 2007 r. Przepis ten nie przewiduje zmiany zezwolenia w sposób dorozumiany a jedynie na wniosek podatnika. Jednocześnie art. 6 ustawy nowelizacyjnej nie przewiduje możliwości obowiązywania zmienionego zezwolenia od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności w strefie. Tym samym brak jest podstaw do takiej interpretacji przepisu, która nakazywałaby stosowanie nowych zmian do wydarzeń jakie miały miejsce w przeszłości, w tym również do zwrotu nadwyżki pomocy otrzymanej w okresie obowiązywania zezwoleń przed ich zmianą po dokonaniu przeliczeń według nowych zasad. Z uwagi na fakt, iż organ podatkowy podzielił stanowisko spółki, drugie pytanie stało się bezprzedmiotowe.