Czy w wypadku połączenia spółek prawa handlowego przejdzie na spółkę przejmującą prawo odliczenia podatku naliczonego wykazanego do przeniesienia na następny miesiąc w spółce przejmowanej


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie

Sygnatura: DUS-PP/443/8/2005

Hasła tematyczne: następstwo prawne, odliczenie podatku od towarów i usług, sukcesja, spółki handlowe

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko spółki …….. przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2005r., któtry wpłynął w dniu 19.01.2005r. o udzielenie opisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sukcesji prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku połączenia spółek prawa handlowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawianego przez ……. Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że ma zamiar połączyć się z inną spółką (przejmującą) na zasadach przewidzianych w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przejęcie całego majątku Podatnika przez inna spółkę w zamian za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikom Spółki przejmowanej. Podatnik w deklaracji VAT-7 złożonej przed połączeniem się spółek, wykaże podatek naliczony jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W związku z powyższym Podatnik pyta, czy w momencie połączenia się spółek przejdzie na spółkę przejmującą prawo odliczenia kwoty podatku wykazanej do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w spółce przejmowanej.

Zdaniem Podatnika spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Wobec czego Podatnik uważa, iż nadwyżka podatku VAT wykazana w ostatniej deklaracji VAT spółki przejmowanej jako kwota do przeniesienia na następny miesiąc będzie uwzględniona w deklaracji VAT-7 spółki przejmującej jako kwota do odliczenia.

W opisanym powyżej stanie faktycznym przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie wyjaśniają zagadnienia, o którym mowa, dlatego też należy sięgnąć do innych przepisów prawa.

Biorąc pod uwagę, iż Podatnik dokonuje połączenia spółek na zasadach przewidzianych w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), w myśl postanowień zawartych w art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Ponadto art. 93 – 96 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) określają zasady następstwa prawno-podatkowego przedsiębiorców i innych osób prawnych oraz wyznaczają podmiotowy i przedmiotowy zakres następstwa tego rodzaju podmiotów. Następstwo podatkowe związane jest przede wszystkim ze zdarzeniami prawnymi określonymi jako: łączenie się, przekształcenie (w tym komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych), podział, przejęcie całego majątku.

Przedmiotem następstwa osób prawnych są prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego. Odwołanie się do kategorii "przepisy prawa podatkowego" oznacza, w związku z treścią art. 3 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy Ordynacja podatkowa, przedmiotowo najpełniejszy z możliwych zakres sukcesji, stosowanej wobec praw i obowiązków wynikających z wszelkich aktów normatywnych prawa podatkowego – niezależnie od ich treści, a więc stosunków zarówno materialno-prawnych, jak i formalnoprawnych. W szczególności wstępuje się w prawa i obowiązki poprzednika jako podatnika, płatnika i inkasenta. Jest to założenie najszerszego przejęcia tych praw i obowiązków dotyczących poprzednika, wynikających z jakichkolwiek regulacji podatkowo-prawnych. W niektórych przypadkach jednak sukcesja w prawie podatkowym oznacza także korzystanie przez następcę prawnego z określonych uprawnień związanych zarówno z wykonywaniem zobowiązań podatkowych (np. dotyczących nadpłaty podatku), kształtowaniem treści stosunku zobowiązaniowego (np. wykorzystanie uprawnień poprzednika prawnego do odwoływania się od decyzji organu podatkowego, albo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego), czy też wykorzystywaniem ulg i zwolnień podatkowych poprzednika prawnego, nie do końca zrealizowanych.

W myśl postanowień zawartych w art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

  1. osób prawnych,
  2. osobowych spółek handlowych,
  3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych
      • wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

    Reasumując, w momencie połączenia się spółek, na spółkę przejmującą przechodzą wszystkie prawa i obowiązki ze spółki przejmowanej. Wobec czego spółka przejmująca pozyskała również prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wykazanego w spółce przejmowanej w deklaracji VAT-7 jako kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

    Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.