Czy mam prawo do rozliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu specjalnego oraz czy dokonując zakupu paliwa do ww. pojazdów będzie posiadał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazaną w fakturach dokument


Autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

Sygnatura: IS.II/1-0500/345/04

Hasła tematyczne: paliwo, homologacja, samochód specjalistyczny

Kategoria:

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926; z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu w piśmie z dnia 21.12.2004 r. nr US-VII-443/70/04 na zapytanie podatnika z dnia 2.11.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 29.11.2004 r., gdyż jest ona nieprawidłowa.

Z przedstawionego w pismach stanu faktycznego wynika, że podatnik posiada następujące pojazdy:

  1. Samochód specjalny Renault M200, tzw. "zwyżka", zakupiony od firmy NOVOMAT Sp. z o.o. w Dopiewie. Pojazd ten został wyprodukowany we Francji w 1991 r. i pierwszy raz zarejestrowany w Polsce dnia 23.12.2003 r. Podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa dla pojazdu j/w. Z zapisów w dowodzie rejestracyjnym, jak również z karty pojazdu wynika, że jest to pojazd specjalny, który nie posiada skrzyni ładownej (dopuszczalna ładowność – 0 kg).
  2. Samochód specjalny – dźwig. Pojazd ten został zbudowany z samochodu ciężarowego Star 244 oraz podnośnika montażowego (hydraulicznego) typ P-138. Wykonawcą usługi była firma "Ankop" z Łańcuta specjalizująca się w tej dziedzinie. Pozostały remont "zwyżki" został wykonany przez podatnika we własnym zakresie i polegał na wymianie zużytych części, oleju, opon oraz odmalowaniu karoserii. Dla pojazdu tego został wydany tylko dowód rejestracyjny. Podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa dla pojazdu j/w.
  3. Koparko-ładowarka "Ostrówek" na kołach typ K-162 zakupiona dnia 20.11.2002 r. w firmie "Wodogaz" w Przeworsku. Jest to ciągnik posiadający z przodu spychacz, z tyłu łyżkę do wykopów, nabierania i przerzucania ziemi. Wyżej wymienione elementy, tj. spychacz oraz łyżka do wykopów są częściami stałymi i stanowią integralną część z ciągnikiem. Koparko-ładowarka służy w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, do robót ziemnych i odśnieżania. Dla koparko-ładowarki "Ostrówek" nie został wydany dowód rejestracyjny ani książka pojazdu, tylko polisa PZU.

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do rozliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu specjalnego Renault M200 oraz czy dokonując zakupu paliwa do ww. pojazdów będzie posiadał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazaną w fakturach dokumentujących jego zakup.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535; ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 art. 86 ust. 2 ustawy suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika podatku od towarów i usług.

W świetle natomiast art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 tej ustawy.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, przepis art. 86 ust. 3 tej ustawy, w którym określono wzór, według którego określa się dopuszczalną ładowność pojazdu, nie dotyczy pojazdów samochodowych specjalnych, jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wynika takie przeznaczenie.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz. 515; ze zm.), pod pojęciem "pojazd specjalny" rozumieć należy pojazd samochodowy lub przyczepę, przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż zarówno samochód specjalny Renault M200 tzw. "zwyżka" oraz samochód specjalny – dźwig, zbudowany z samochodu ciężarowego Star 244 oraz podnośnika montażowego (hydraulicznego) typ P-138, będące bezwzględnie z istoty swej konstrukcji samochodami specjalnego przeznaczenia, nie będą podlegały przepisom art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, a brak wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa, nie spowoduje uznania ich za samochody osobowe lub inne pojazdy podlegające ograniczeniom. Mając powyższe na względzie podatnikowi przysługiwać będzie prawo do rozliczenia zarówno podatku od towarów i usług, w związku z nabyciem samochodu specjalnego Renault M200, jak i prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych do napędu ww. samochodów specjalnego przeznaczenia, na zasadach ogólnych określonych w powyższej ustawie o podatku od towarów i usług.Dodatkowo wskazuje się, że na fakturze dokumentującej zakup paliwa powinny znajdować się poprawne dane nabywcy oraz numer rejestracyjny pojazdu.Koparko-ładowarka "Ostrówek" na kołach typ K-162 nie jest pojazdem samochodowym ani innym pojazdem w rozumieniu przepisu art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, lecz ciągnikiem wykorzystywanym w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Tak więc zakaz odliczania podatku naliczonego, o którym mowa w przepisie art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie będzie miał zastosowania do zakupu paliwa służącego do jej napędzania.