W jaki sposób dokonać rozliczenia podatku od towarów i usług, gdy spółka zaprzestała działalności produkcyjnej, dokonuje sprzedaży majątku i środków trwałych, ponosi koszty mediów związanych z utrzymaniem biura i hal produkcyjnych i magazy


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG-005/296/2004

Hasła tematyczne: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, składnik majątkowy, zbycie, zaprzestanie działalności, obniżenie podatku należnego, sprzedaż środków trwałych, odliczenie podatku od towarów i usług, sprzedaż majątku

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.11.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia:

Sprzedaż majątku i środków trwałych "Z" S.A. mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

W art. 86 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy jest mowa, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy również wziąć pod uwagę, że w przypadku zbycia składników majątku przedsiębiorstwa i środków trwałych może wystąpić sprzedaż zwolniona takich towarów w stosunku, do których nie przysługiwało przy nabyciu odliczenie podatku naliczonego VAT.

W związku z tym należy zastosować się do przepisów zawartych w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.