Czy sprzedaż samochodu osobowego użytkowanego od 06.05.2002 r. przy nabyciu którego nie przysługiwało odliczenie podatku VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług


Autor: Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej

Sygnatura: PP-443/13/2005

Hasła tematyczne: samochód używany, sprzedaż zwolniona, towar używany, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Kategoria:

W piśmie z dnia 22.02.2005 r., uzupełnionym w dniu 02.03.2005 r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy sprzedaż samochodu osobowego użytkowanego od 06.05.2002 r. przy nabyciu którego nie przysługiwało odliczenie podatku VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Podatnik stoi na stanowisku, że w opisanej sytuacji sprzedaż samochodu korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy i informuje:

Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie jednak z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10 (dostawa obiektów budownictwa mieszkaniowego, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkałe po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe), pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy przez towary używane rozumie się:

1) budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat;

2) pozostałe towary z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Jak wynika z wniosku przy zakupie samochodu podatnikowi nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przedmiotowy samochód był wykorzystywany do celów prowadzonej działalności od 2002 do 2005 r., tj. przez okres powyżej pół roku.

W związku z powyższym Podatnik spełnia warunki do zastosowania przy sprzedaży w/w samochodu zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.